Δευτέρα 26/2. Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού με κυρίαρχο θέμα τη Διαχείριση Παραλιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα την 26η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 56.330,00 € από το ΥΠ.ΕΣ της α’ κατανοµής ΚΑΠ
έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων αρµοδιότητας ∆ήµου Σαρωνικού
και για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Σαρωνικού
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ
3. Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου κατ΄ επάγγελµα σηµείο και αριθµό
θέσεων)
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
4. Καθορισµός χώρων που θα διατίθενται για την λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων
αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
5. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, εµποροπανηγύρεων- Κυριακάτικων
αγορών- Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών αγορών και λοιπών οργανωµένων υπαίθριων
αγορών του ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
6. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (6η) ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆
7. Συζήτηση σχετικά µε τη διαχείριση των παραλιών του ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
8. Επικύρωση της 27/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα Μάρτιο του 2018 και
απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης θέρµανσης και λιπαντικών του
∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
9. Λήψη απόφασης περί προσδιορισµού ύψους ανταλλάγµατος για την παραχώρηση απλής χρήσης
αιγιαλού (ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017).
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
10.Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Σαρωνικού έτους 2017.
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
11.Έγκριση Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Επιτροπή Τουρισµού
12.«Λήψη απόφασης για συµµετοχή του ∆ήµου Σαρωνικού στο συνδροµητικό πρόγραµµα των
απορριµµατοφόρων ∆ήµων και Κοινοτήτων των Αττικών ∆ιαδροµών και για τη διέλευση από την
Αττική οδό των υπολοίπων οχηµάτων του ∆ήµου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των
σχετικών πιστώσεων.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
13.«Ψήφιση σχετικής πίστωσης, σύµφωνα µε την 137/17 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
συµµετοχής του ∆ήµου µας στην FOODEXPO ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων και ποτών 10-12
Μαρτίου 2018 στο METROPOLITAN EXPO».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
14.Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.∆/τος 270/81, για την
εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων του ∆ήµου, για το έτος 2018.
Εισηγητής: ∆ιευθύντρια Οικονοµικών
15.Λήψη απόφασης περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης, άνευ οικονοµικού ανταλλάγµατος,
φορτηγού µε αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 6106 ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής στον ∆ήµο
Σαρωνικού.
Εισηγητής: Γραφείο Κίνησης –Αντιδήµαρχος
16.Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για Υπηρεσίες
Ανταποδοτικού Χαρακτήρα έτους 2018.
Εισηγητής: Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
17. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από καρτέλες οφειλετών του ∆ήµου οι οποίοι έχουν ήδη
εξοφλήσει τις οφειλές τους είτε στο ταµείο του ∆ήµου, είτε µέσω ΕΛΤΑ µε ταχυδροµική επιταγή.
Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία
18.∆ιαγραφή ποσών από χρηµατικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους της υπηρεσίας. Εισηγητής:
Τµήµα Ύδρευσης- Άρδευσης και Αποχέτευσης
19. Σύσταση Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης « ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ 5003608.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
20.Λήψη απόφασης επί αίτησης Εστίας Κωνσταντινουπόλεως περί επανεξέτασης χρέωσης τιµής
µονάδας ύδρευσης.
Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 6318/2018 αίτηση

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories