Συνεδρίαση ΔΣ Σαρωνικού 26/2/18- video Όλα τα θέματα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επιστροφή Μποστανίτη και καλωσόρισμα του Δημάρχου

Δηλώσεις Πέγκυς Γεωργοπούλου με βαρείς χαρακτηρισμούς σχετικά με χειρισμούς του Δημάρχου κατά την διάρκεια της θητείας της. Σκληρές εκφράσεις για την πλειοψηφία.

Ήπιες απαντήσεις του Δημάρχου στις προσβλητικές προς εκείνον και την την πλειοψηφία δηλώσεις της τέως Αντιδημάρχου.

Ερωτήσεις Δημοτικού Συμβούλου Σπ Δημητρίου για το Κλειστό Γυμναστήριο Αναβύσσου, για διαφημιστική πινακίδα

Α ΡΑΠΤΗ για τον κανονισμό λειτουργίας Κοινοχρήστων χώρων και για ΚΕΛ Καλυβίων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ Γιά την μεταφορά της ΔΟΥ και για επιστροφή Μποστανίτη

Δηλώσεις Μποστανίτη  για την επιστροφή του

Δηλώσεις Κατσούλη για την τοποθέτηση Μποστανίτη και για το Αναπτυξιακό Συνέδριο και Ψυττάλεια

Αθανασόπουλος για ΝΠΔΔ Αριστόδικος

Τσαλικίδης για δηλώσεις και επστροφή Μποστανίτη καθώς και για την ουσία των κατηγοριών Γεωργοπούλου σχετικά με την λειτουργία του Δήμου

Απαντήσεις Δημάρχου 

Οι ενδοπαραταξιακές εξελίξεις δεν αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο

Για Γεωργοπύλου, “δεν σηκώνω λογικές λειτουργίας part time”.

Η πλειοψηφία επικεντρώνεται σε έργα και όχι λόγια.

Για ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ, για ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Συνέδριο.

Για ΚΕΛ, σχετικά με πρόσφατες αντιδράσεις φορέων του Πειραιά για τυχόν επαναφορά Ψυττάλειας.

Επιστολή Δημάρχου 18/1 στην Δούρου σχετικά με Ψυττάλεια

9/2 Απάντηση Δούρου που αποκλείει την λύση “Ψυττάλεια” (ανάγνωση αποσπασμάτων της επιστολής από τον Δήμαρχο)

Εκτενής αναφορά του Δημάρχου στην υπόθεση ΚΕΛ και τοποθέτηση Τσαλικίδη.

ΤΖΙΒΙΛΙΓΛΟΥ. Επαναφέρει λύση Ψυττάλειας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 56.330,00 € από το ΥΠ.ΕΣ της α’ κατανοµής ΚΑΠ έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων αρµοδιότητας ∆ήµου Σαρωνικού και για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους.

2. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Σαρωνικού

3. Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου κατ΄ επάγγελµα σηµείο και αριθµό θέσεων)

4. Καθορισµός χώρων που θα διατίθενται για την λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.

5. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, εµποροπανηγύρεων- Κυριακάτικων αγορών- Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών αγορών και λοιπών οργανωµένων υπαίθριων αγορών του ∆ήµου Σαρωνικού.

6. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (6η) ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017

7. ΑΝΑΒΟΛΗ του 7ου Θέματος που αφορά στις Παραλίες.


17. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από καρτέλες οφειλετών του ∆ήµου οι οποίοι έχουν ήδη εξοφλήσει τις οφειλές τους είτε στο ταµείο του ∆ήµου, είτε µέσω ΕΛΤΑ µε ταχυδροµική επιταγή.


8. Επικύρωση της 27/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα Μάρτιο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού».
9. Λήψη απόφασης περί προσδιορισµού ύψους ανταλλάγµατος για την παραχώρηση απλής χρήσης
αιγιαλού (ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017).

10.Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017.

11.Έγκριση Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018.

12.«Λήψη απόφασης για συµµετοχή του ∆ήµου Σαρωνικού στο συνδροµητικό πρόγραµµα των απορριµµατοφόρων ∆ήµων και Κοινοτήτων των Αττικών ∆ιαδροµών και για τη διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχηµάτων του ∆ήµου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των
σχετικών πιστώσεων

13.«Ψήφιση σχετικής πίστωσης, σύµφωνα µε την 137/17 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συµµετοχής του ∆ήµου µας στην FOODEXPO ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων και ποτών 10-12 Μαρτίου 2018 στο METROPOLITAN EXPO».

14.Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.∆/τος 270/81, για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων του ∆ήµου, για το έτος 2018.

15.Λήψη απόφασης περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης, άνευ οικονοµικού ανταλλάγµατος, φορτηγού µε αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 6106 ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής στον ∆ήµο Σαρωνικού.

16.Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα έτους 2018.

17. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από καρτέλες οφειλετών του ∆ήµου οι οποίοι έχουν ήδη εξοφλήσει τις οφειλές τους είτε στο ταµείο του ∆ήµου, είτε µέσω ΕΛΤΑ µε ταχυδροµική επιταγή.

18.∆ιαγραφή ποσών από χρηµατικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους της υπηρεσίας.

19. Σύσταση Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης « ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ 5003608.

20.Λήψη απόφασης επί αίτησης Εστίας Κωνσταντινουπόλεως περί επανεξέτασης χρέωσης τιµής µονάδας ύδρευσης.

 

Categories