H πρόσφατη Αλληλογραφία Δημάρχου Σαρωνικού και Περιφέρειας για το αποχετευτικό Σαρωνικού και Ψυττάλεια

Στην (χθεσινή 26/2/18) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την πορεία της υπόθεσης του ΚΕΛ, ενημέρωσε το Σώμα για την πρόσφατη αλληλογραφία που είχε με την Περιφέρεια Αττικής όπου διατυπώθηκαν και απαντήθηκαν 4 βασικά ερωτήματα:

  • Είναι εφικτή η επιλογή “ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ”?
  • Μπορεί η Ψυττάλεια να δεχτεί τα λύματα Σαρωνικού?
  • Υπάρχει απαγορευτική Κοινοτική Οδηγία για την χρηματοδότηση κατασκευής νέων ΚΕΛ?
  • Ποιά λύση προκρίνει η Περιφέρεια Αττικής?

Η επιστολή Δημάρχου Σαρωνικού προς Περιφερειάρχη Αττικής εστάλη με αφορμή σχετικό υπόμνημα του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά στις 18/1/18 στην οποία διατυπώνονται εκ νέου οι αντιρρήσεις του Πειραιά σε ενδεχόμενη όδευση των λυμάτων Σαρωνικού στην Ψυττάλεια.

Υπενθυμίζουμε, ότι και ο επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας του Σαρωνικού Μανώλης Τσαλικίδης (από τον οποίον πήραμε την αλληλογραφία Δημάρχου-Περιφέρειας) είχε στείλει επιστολή στην Ρένα Δούρου την οποία παραθέτουμε επίσης.

Όπως μας είπε ο Μανώλης Τσαλικίδης, η ίδια επιστολή με την οποία η Περιφέρεια απάντησε στον Δήμαρχο Σαρωνικού, εστάλη και σε εκείνον ως απάντηση στην από 5/2/18 δική του. Όπως μας είπε τηλεφωνικά ο Μ Τσαλικίδης, η επιστολή της Περιφέρειας δεν απαντά στα δικά του Ερωτήματα και έτσι ετοιμάζει νέα επιστολή προς την Ρένα Δούρου.


Η επιστολή Δημάρχου Σαρωνικού προς Περιφερειάρχη Αττικής στις 18/1/18 με αφορμή σχετικό υπόμνημα του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά (8/1/18)

το ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ της 8/1/18


Η από 9/2/18 Απάντηση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στον ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αθήνα, 09-02-2018
Αρ. Πρωτ.: 14435
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα
Τηλ.: 2132063750
Fax: 2106984182
E-mail: gperatt@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr
ΠΡΟΣ: Γραφείο Δημάρχου Σαρωνικού κ. Γ. Σοφρώνη
ΘΕΜΑ: Επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος του Δήμου Σαρωνικού.
Σχετ.: Το αριθ. 768/18-01-18 έγγραφό σας.
Το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων (στερεών και υγρών) αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες της σημερινής διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, όχι μόνο ως περιβαλλοντική ευαισθησία αλλά ενόψει του αδιέξοδου στο οποίο οδηγούσαν οι πολιτικές που διαμόρφωναν και εφάρμοζαν οι προηγούμενες διοικήσεις της αυτοδιοίκησης αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακολουθώντας τις προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας θέσαμε τις βάσεις για μια διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων ενώ το ίδιο υποστηρίζουμε για τα υγρά απόβλητα (λύματα) – καθώς δεν έχουμε τη σχετική αρμοδιότητα για την διαχείρισή τους.

Στις πολιτικές των προηγούμενων διοικήσεων που ήθελαν όλα τα στερεά απόβλητα να οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Φυλής και όλα τα υγρά στο ΚΕΛ της Ψυτάλλειας, η δική μας Διοίκηση αντιπαραθέτει μια οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων που σέβεται τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, το δημόσιο συμφέρον, στη βάση των Τοπικών σχεδίων Διαχείρισης των Δήμων, με έμφαση στην αποκέντρωση (αν πρόκειται για τα στερεά απόβλητα) συμβάλλοντας στις τεκμηριωμένες προτάσεις των Δήμων και της ΕΥΔΑΠ (αν πρόκειται για τα υγρά).
Δίνουμε με τον τρόπο αυτό τέλος στην άδικη και ταξική διαχείριση των αποβλήτων όλης της Αττικής που έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της ποιότητας ζωής αλλά και της υγείας των συμπολιτών μας στη Δυτική Αττική ή στο παραλιακό μέτωπο από τον Πειραιά έως το Πέραμα. Είναι δε δεδομένο ότι προβλήματα τα οποία οι δύο μεγάλες εγκαταστάσεις, του ΧΥΤΑ Φυλής και του ΚΕΛ Ψυτάλλειας, μπορεί να εμφανίσουν, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα τεχνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σάς γνωρίζουμε τα εξής:
Πρέπει να επισημανθεί ότι η λύση μεταφοράς στην Ψυττάλεια, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη, δεν ικανοποιεί την αρχή της εγγύτητας (proximity principle), η οποία πέρα από ικανοποίηση ενός αισθήματος περί δικαίου, προσφέρει το μεγάλο πλεονέκτημα της επί τόπου αξιοποίησης των λυμάτων μέσω επαναχρησιμοποίησης. Παραβίαση της αρχής αυτής θα μπορούσε ενδεχόμενα
να δικαιολογηθεί μόνο στο βαθμό που θα προέκυπτε ένα πολύ σημαντικό οικονομικό όφελος.
Εδώ και τρία χρόνια, η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχει ενδιαφερθεί, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τη σχετική αρμοδιότητα, η οποία ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, για τη διερεύνηση του εφικτού και των οικονομικών επιπτώσεων της λύσης του ΚΕΛ Ψυττάλειας ως προς τον έλεγχο της δυναμικότητας και της ικανότητάς του να δεχτεί και να επεξεργαστεί πρόσθετο υδραυλικό και ρυπαντικό φορτίο. Η σημερινή Διοίκηση λοιπόν της Περιφέρειας Αττικής είναι απόλυτα ενήμερη ότι η ΕΥΔΑΠ έχει εκπονήσει μελέτες διερεύνησης, που σχετίζονται με τη δυναμικότητα του ΚΕΛ Ψυττάλειας, με πιο χαρακτηριστική και πρόσφατη, μελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ το 2014. Στη μελέτη αυτή το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι τα υφιστάμενα ρυπαντικά φορτία είναι οριακά και ότι κατά συνέπεια, ενδεχόμενη υποδοχή πρόσθετων ρυπαντικών φορτίων και παροχών, πέραν των προβλεπομένων, επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων μέτρων και μεγάλης έκτασης τεχνικών επεμβάσεων εξαιρετικά υψηλού
κόστους – συνολικού εκτιμώμενου κόστους 50 – 60 εκατομμυρίων ευρώ.
Ως αποτέλεσμα των διερευνήσεων αυτών και με δεδομένο το γεγονός ότι η σύνδεση των υπό μελέτη περιοχών οδηγεί σε αύξηση του εισερχόμενου φορτίου στο ΚΕΛ Ψυττάλειας, η οποία δεν μπορεί να απορροφηθεί από το υφιστάμενο έργο, καθώς και τη σημαντική απόσταση του ΚΕΛ Ψυττάλειας από την περιοχή μελέτης (Δ. Σαρωνικού), η λύση της διοχέτευσης των λυμάτων στην Ψυττάλεια δεν είναι ρεαλιστική. Μία τέτοια επιλογή, πέραν των μειονεκτημάτων που αναφέρονται στην παραπάνω, απαιτεί μία σειρά από σημαντικές τεχνικές επεμβάσεις υψηλού κόστους, τόσο στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΠΑΠ, όσο και στο ίδιο το ΚΕΛ Ψυττάλειας, με αποτέλεσμα η λύση της μεταφοράς των λυμάτων στην Ψυττάλεια να είναι και τεχνικά πολύπλοκη και ιδιαίτερα δαπανηρή.
Εξ όσων γνωρίζει η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν υφίσταται κοινοτική οδηγία που να απαγορεύει τη χρηματοδότηση κατασκευής νέων ΚΕΛ στην Αττική. Ωστόσο, όπως για κάθε έργο, η τελική έγκριση δίνεται ανάλογα με το μέγεθός του, την πολυπλοκότητά του, την πηγή χρηματοδότησης και προφανώς το εν λόγω ζήτημα απαντάται στον χρόνο που θα έχει ωριμάσει μια μελέτη από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.
Έχοντας υπόψη τον σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, το ΚΕΛ που σχεδιάζεται για τα λύματα του Δήμου σας, αφορά σε μια συνολικότερη περιβαλλοντική παρέμβαση, ίσως μοναδική στο είδος της σε όλο τον Ελλαδικό χώρο καθώς δεν εξαντλείται στην επεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων. Περιλαμβάνει επιπροσθέτως, όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, Πράσινο Σημείο, τοπική διαχείριση λάσπης (το μοναδικό στην Αττική)  μέσω μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων (κλαδέματα και γενικότερα πράσινα απορρίμματα) για την παραγωγή compost, τριτοβάθμια επεξεργασία και απολύμανση για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε απεριόριστη άρδευση και τέλος το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την συνεχή επιμόρφωση των κατοίκων της περιοχής και την υιοθέτηση δράσεων περιβαλλοντικού
και κοινωνικού χαρακτήρα.
Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός εκ του νόμου ανήκει στην ΕΥΔΑΠ στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται και ο Δήμος σας.

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ    (Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ

Παλαιά Φώκαια Δήμου Σαρωνικού, 5/2/2018

Προς την Περιφερειάρχη Αττικής Κυρία Ρένα Δούρου.

Κοινοποίηση:    Δήμαρχο Σαρωνικού και Δημοτικούς Συμβούλους Σαρωνικού

Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής

Βουλευτές Περιφέρεια Αττικής

Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ

Περιφερειακούς Συμβούλους Αττικής

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αγαπητή Κυρία Δούρου,

Πριν λίγες ημέρες (18/1/2018) η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο μας γνωστοποιείτε τις πολύ ενθαρρυντικές εξελίξεις στο πρόβλημα της αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής, αλλά δυστυχώς για το Δήμο Σαρωνικού, -παρά ίσως την πρόθεσή σας- δεν υπήρξε καμιά απολύτως αναφορά.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι για την επίλυση του προβλήματος της αποχέτευσης η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Σαρωνικού την περίοδο 2011-2014, με την στήριξη των πολιτών και την συνεργασία ΕΥΔΑΠ, ΥΠΕΚΑ και Περιφέρεια Αττικής, είχε καταφέρει:

  • να αναδείξει τα πραγματικά στοιχεία και επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα που αποδείκνυαν τη δυνατότητα της Ψυτάλλειας να εξυπηρετήσει το Δήμο μας και να αποσπάσει τη θετική απόφαση της ΕΥΔΑΠ (1/2012).
  • να εντάξει το έργο στο ΕΠΠΕΡΑΑ και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του με το ποσό των 78.896.945,16 ευρώ (5/2012).
  • να εκπονήσει και να εγκρίνει (από την ΕΥΔΑΠ) όλες τις μελέτες για τα εσωτερικά δίκτυα των περιοχών του έργου (Π. Φώκαια, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Λαγονήσι).

Απέμενε μόνον η υπογραφή των Περιβαλλοντικών Όρων.

Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι η σημερινή διοίκηση του Δήμου Σαρωνικού, με την συνεργασία και καθοδήγηση της ΕΥΔΑΠ, κατάφερε απαξιώνοντας τα όσα είχαμε πετύχει, να ακυρώσει τη μόνη ρεαλιστική λύση της Ψυτάλλειας, να χάσει την χρηματοδότηση των 78.896.945,16 ευρώ και να πάρει κατά πλειοψηφία, μια νέα αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη απόφαση για κατασκευή ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων, χωρίς να διαθέτει καμιά μελέτη, καμιά χρηματοδότηση, καμιά αξιοπιστία και καμιά συναίνεση από τους πολίτες.

Ενδεικτικό για την πρωτοφανή αναξιοπιστία αυτών των αποφάσεων είναι:

-ότι τη νέα αυτή πρόταση στήριζαν τώρα τα ίδια υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΥΔΑΠ που προεκλογικά και μέχρι πριν από λίγους μήνες υπεράσπιζαν δημόσια τη λύση της Ψυτάλλειας…!!

-ότι Δήμος Σαρωνικού και ΕΥΔΑΠ σχετικά με τη χρηματοδότηση, απαντούσαν στους Βουλευτές που ρωτούσαν κάθε φορά κάτι διαφορετικό, ατεκμηρίωτο και αίολο: «θα πάρουμε χρήματα από Ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ)», μετά «θα τα πάρουμε από το αποθεματικό της ΕΥΔΑΠ», ύστερα «από δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα» ενώ προς το τέλος ανακάλυψαν ότι θα εξασφαλίσουν τα χρήματα από τα υπόλοιπα των διαγωνισμών άλλων ενταγμένων έργων…

Πάνω απ’ όλα όμως, ενδεικτικό του αδιεξόδου και της χρεωκοπίας όλων αυτών των ενεργειών και αποφάσεων του Δήμου Σαρωνικού και της ΕΥΔΑΠ, είναι το γεγονός ότι 1, 5 σχεδόν χρόνο μετά τη λήψη της αμφιλεγόμενης απόφασης, ο ίδιος ο Δήμαρχος Σαρωνικού, μπροστά στα αδιέξοδα και στην απολύτως δικαιολογημένη και καθολική αντίδραση των πολιτών των Καλυβίων, έφτασε στο σημείο να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο (3/11/2017) την κατάργηση της πρότασης του…!!

Σήμερα η λύση του προβλήματος επέστρεψε στο σημείο μηδέν και οι πολίτες του Σαρωνικού δικαιολογημένα διαμαρτύρονται,

-για τους χειρισμούς Δήμου και ΕΥΔΑΠ που εν έτει 2018, κι ενώ υπήρχε ρεαλιστική λύση, παραμένουν στην τριτοκοσμική συνθήκη των βόθρων,

αλλά και για τον πρωτοφανή και παράλογο αποκλεισμό του Δήμου Σαρωνικού, που μετά από δύο τροποποιήσεις των Περιβαλλοντικών όρων  είναι ο μόνος δήμος που δε συνδέθηκε με την Ψυτάλλεια ενώ αντίθετα άνοιξε ο δρόμος να συνδεθούν όλες οι υπόλοιπες περιοχές (Γέρακας, Ανθούσα, Παλλήνη του Δήμου Παλλήνης, η περιοχή Κίτσι Κορωπίου, οι περιοχές Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου, Μικροχωρίου του Δήμου Ωρωπού (!) αλλά και οι οικισμοί Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα.

Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στους συνάδελφους αυτοδιοικητικούς των παραπάνω περιοχών για τη βιώσιμη λύση που εξασφάλισαν.

Εξηγήστε μας όμως τεκμηριωμένα και επίσημα, εάν τα «νέα επιστημονικά δεδομένα των αξιόπιστων κατά παραγγελία μελετών των γνωστών αντικειμενικών καθηγητών» που αποκλείουν τη Ψυτάλλεια από νέες συνδέσεις, ισχύουν μόνο για τους κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού ή τιμωρούμαστε για κάτι που δεν γνωρίζουμε ;

Αγαπητή Κυρία Δούρου

Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ειλικρινά επιθυμείτε να λυθεί το πρόβλημα και στο Δήμο μας, σας καλώ να αξιοποιήσετε το θεσμικό σας ρόλο και να αναλάβετε πρωτοβουλίες που θα βγάλουν από το σημερινό αδιέξοδο  τους πολίτες του Δήμου μας, αλλά και την Περιφέρεια Αττικής, που φάνηκε να συνηγορεί σε μία «λύση», που επί της ουσίας αποτελούσε μη λύση και διαιώνιση του προβλήματος και βρήκε  απέναντι το σύνολο των πολιτών των Καλυβίων.

Σας καλώ να συγκαλέσετε άμεσα σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να αναλυθούν όλα τα δεδομένα και κυρίως για να δρομολογηθούν, στο πλαίσιο των υπαρχουσών δυνατοτήτων και της εκφρασμένης βούλησης των πολιτών, οι αναγκαίες αποφάσεις για την λύση του προβλήματος.

Η αντιμετώπιση του κρίσιμου και σοβαρότατου αυτού ζητήματος για το Δήμο μας, γνωρίζετε καλά, ότι δεν  επιτυγχάνεται με αίολες συμφωνίες κορυφής, κυρίως με μια διοίκηση που για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι πλέον πλήρως απονομιμοποιημένη.

Επιτυγχάνεται με σεβασμό στη βούληση της τοπικής κοινωνίας και στο περιβάλλον, με επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση για την ανάδειξη της πλέον βιώσιμης λύσης και κυρίως με την εμπλοκή όλων των συναρμόδιων φορέων για την εύρεση και υλοποίηση της βέλτιστης -στην περίπτωσή μας και μοναδικής- λύσης.

Μανώλης Τσαλικίδης

Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού

Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας


Το διαβιβαστικό της Περιφέρειας στον Μ Τσαλικίδη της ίδιας επιστολής που εστάλη στον Δήμαρχο


Υπενθυμίζουμε επίσης και την από 13/11/17 επιστολή της ΕΥΔΑΠ, αμέσως μετά την ακύρωση της Απόφασης Χωροθέτησης του ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΕΥΔΑΠ (1)

 

Categories