Συνεδρίαση της 15/3 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού. live

4. Ενηµέρωση από την Α∆ΜΚΕΣ σχετικά µε τη διαχείριση των παραλιών του ∆ήµου Σαρωνικού.

Α ΜΕΡΟΣ

Β ΜΕΡΟΣ.

Παραλίες Γ Μέρος


Παραλίες Δ’ ΜΕΡΟΣ


Εκτός Ημερησίας και Ερωτήσεις


1. Έγκριση Προϋπολογισµού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόµων (ΕΓΝΥΑ)
έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών των πρώην Κοινοτήτων Κουβαρά και Π. Φώκαιας. (Αναβολή)

2. Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών των πρώην Κοινοτήτων Κουβαρά και Π. Φώκαιας.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος για παραχώρηση ∆ηµοτικών Χώρων στην Α∆ΜΚΕΣ.

 

Categories