Πέμπτη 29/3. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο  ∆ηµοτικό κατάστηµα την 29η Mαρτίου του έτους 2018, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας προµηθειών του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Έγκριση γενοµένων δαπανών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
3. Επικύρωση της 27/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα Απρίλιο του
2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης θέρµανσης και
λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών.
5. Γνωµοδότηση για την οριοθέτηση του ρέµατος Κιτέζας στο πλαίσιο της µελέτης “Μελέτη
οριοθέτησης κεντρικού αγωγού δικτύου οµβρίων οικισµού Λαγονησίου-διευθέτησης ρέµατος
Κιτέζας ∆ήµου Καλυβίων” σύµφωνα µε τον Ν.4258/14 άρθρο 3, παρ. 2.3.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
6. Έγκριση-παραλαβή της µελέτης “Προκαταρκτική µελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας
ΓΠΣ Αναβύσσου” του ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
7. Έγκριση-παραλαβή της µελέτης “Περιβαλλοντική µελέτη για την αδειοδότηση των
γεωτρήσεων και πηγαδιών του ∆ήµου Σαρωνικού”.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
8. Έγκριση-παραλαβή της µελέτης “Εξέταση και γνωµοδότηση επί ενστάσεων –
Προσαρµογή σχεδίων πολεοδοµικής µελέτης Β’ παραθεριστικής κατοικίας οικισµού
ΘΥΜΑΡΙ ∆ηµοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού (Πολεοδοµικές και
Τοπογραφικές Εργασίες)”.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
9. Έγκριση νέας µελέτης και τευχών δηµοπράτησης για το έργο «Αντικατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα του γηπέδου ∆.Ε. Π. Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
10.Έγκριση νέας µελέτης και τευχών δηµοπράτησης για το έργο «Ανακατασκευή πεζοδροµίων
επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αριστοτέλους, Βασ. Γεωργίου κλπ. εντός οικισµού
πόλεως Αναβύσσου»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
11.Έγκριση νέας µελέτης και τευχών δηµοπράτησης για το έργο «Κατασκευή πεζοδροµίων επί
των οδών Λ. Καραµανλή και Περιφερειακής Αναβύσσου (∆ηµοσθένη) ∆.Ε. Αναβύσσου»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
12.Έγκριση οριστικής διαγραφή οχηµάτων του ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: ∆/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδοµών
13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής των οφειλών του ∆επάστα Αντώνιου που αφορούν
παραβάσεις ΚΟΚ.
Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία
14.Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου κ. Κατερινόπουλου Κων/νου για
την υπόθεση « Υποβολής προσφυγής και αίτησης αναστολής κατά του διαγωνισµού της
ΕΤΑ∆ Α.Ε. απ 3973/23.5.2017 για τη µίσθωση 10 θέσεων στις αλυκές Αναβύσσου που
παρατάθηκε µε την απ 4336/2.6.2017 απόφαση για 14.6.2017καθως και αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων(ρύθµιση κατάστασης για την διαχείριση της παραλίας των Αλυκών).
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories