Στον νέο Αντιδήμαρχο Αντώνη Μποστανίτη οι αρμοδιότητες της τ. Αντιδημάρχου Π. Γεωργοπούλου και όχι μόνο

Με την από 3/4/18 ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο site του Δήμου Σαρωνικού και διέφυγε της προσοχής μας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Μποστανίτης ορίστηκε Αντιδήμαρχος αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα της Π.Γεωργοπούλου την οποία είχε αποπέμψει ο Δήμαρχος.

Εκτός αυτών των αρμοδιοτήτων, ο Αντώνης Μποστανίτης αναλαμβάνει τον Τοµέα Οργάνωσης-∆ιαδικασιών-Ποιοτικής Λειτουργίας και Αποτελεσµατικότητας Υπηρεσιών, καθώς επίσης και τους Τομείς ∆ιαφάνειας και ∆ιοικητικής Υποστήριξης αιτηµάτων Πολιτών,

Καλύβια, 29/03/2018
Αριθ. πρωτ. 3852

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 68
Ο ∆ήµαρχος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των αρθρ. 58, 59 και 61 του Ν. 3852/10
2) Την αριθ. 51/2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί «Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων»
3) Την αριθ. 44/2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί «Ανάκλησης από την θέση της
Αντιδηµάρχου της ∆ηµοτικής Συµβούλου κας Γεωργοπούλου Παναγιώτας»
4) Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζουµε, για το χρονικό διάστηµα από 01/04/2018-31/08/2019,
Αντιδήµαρχο του Τοµέα Οργάνωσης-∆ιαδικασιών-Ποιοτικής Λειτουργίας
και Αποτελεσµατικότητας Υπηρεσιών, ως επίσης και των Τοµέων
∆ιαφάνειας, ∆ιοικητικής Υποστήριξης αιτηµάτων Πολιτών, τον ∆ηµοτικό
Σύµβουλο κ. Μποστανίτη Αντώνιο και µεταβιβάζουµε καθ’ ύλην τις
παρακάτω αρµοδιότητες:
• Οργάνωσης-∆ιαδικασιών-Ποιοτικής Λειτουργίας και Αποτελεσµατικότητας
Υπηρεσιών του ∆ήµου
• την εποπτεία και ευθύνη εύρυθµης λειτουργίας των επί µέρους Υπηρεσιών
και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου που αφορούν τις
αρµοδιότητες των τµηµάτων ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Μέριµνας, Αστικής
και ∆ηµοτικής Κατάστασης, Ανθρώπινου ∆υναµικού.
• Την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
• Την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας ∆ιαφάνειας, ∆ιοικητικής
Υποστήριξης αιτηµάτων Πολιτών.
• Υγείας και αθλητισµού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την
ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη
λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.
• τη Συµβουλευτική Αγωγή και ∆ράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συµβούλιο
Νέων, των θεµάτων νεολαίας, το Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.
• την τέλεση πολιτικών γάµων.
• την υπογραφή όλων των σχετικών µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες κατά νόµο
εγγράφων, ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής
κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων καθώς και δηλώσεων πολιτογράφησης
και βεβαιώσεων ιθαγένειας σε περίπτωση απουσίας του αρµόδιου
Αντιδηµάρχου Γκίνη Σταµάτιου.
• Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω Αντιδήµαρχο για την παραλαβή δικαστικών
εγγράφων, προγραµµάτων πλειστηριασµών και γενικώς εγγράφων
αγνώστου διαµονής, που επιδίδονται στον ∆ήµο από άλλες υπηρεσίες.
Β) Ασκεί τις προβλεπόµενες από το αρθρ. 59 του Ν. 3852/10
αρµοδιότητες κατά τόπο στις ∆ηµοτικές Κοινότητες και την Τοπική
Κοινότητα Κουβαρά, σε συνεργασία µε τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού ή σε
µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Categories