Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού της 25/4/18. Live

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ανεξαρτητοποιηση Δημοτ συμβούλου Πέγκυς Γεωργοπούλου

Νέος Δημοτικός Σύμβουλος ο Κώστας ΠΟΛΥΖΟΣ από τον Κουβαρά, στη θέση του παραιτηθέντος Γκίκα, στην δημοτική παράταξη του Μ.Τσαλικίδη

Ενημέρωση από Δήμαρχο για την υπόθεση ΕΤΑΔ και παραλίας Αναβύσσου

ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ. Καλωσόρισμα στον Κώστα Πολύζο- Αναφορά στην εκδήλωση του βιβλίου του Θ Δάλμαρη-Για την υπόθεση των καντινών στις Αλυκές – Για την καντίνα της Γαλάζιας Ακτής

ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Απάντηση για τις καντίνες των Αλυκών και Γαλάζιας Ακτής.

ΡΑΠΤΗ. Για Αλυκές θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει διαγωνισμό και για Καντίνα Γαλ Ακτής.- Για το Περιφερειακό Συνέδριο τι θέματα έθεσε ο Δήμος- Για δέντρα στην οδό Πιπίνου επικίνδυνα για τον Π Σταθμό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Η ΑΔΜΚΕΣ δεν έκανε διαγωνισμό έκανε ανανέωση. Οι καντινιέρηδες των Αλυκ΄΄ων έχουν εξοφλήσει τα προηγούμενα χρόνια.- Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στο Περ. Συνέδριο έχουν κατατεθεί και είναι διαθέσιμες, Σύντομες απαντήσεις. Για τα δέντρα πρέπει να ακολουθηθεί κάποια διαδικασία γιατί ο Δήμος δεν διαθέτει υψηλό μηχάνημα και θα ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.Για Καντίνες.Αναφορά σε μία καντίνα στο Μ Λιθάρι- Για υποβάθμιση του χωριού των Καλυβίων και για την μεταφορά της ALPHA BANK – για πολυετή διαρροή νερού στη Σαρωνίδα – Για τα μηχαμήματα έργων του Δήμου στο παραλιακό μέτωπο δεν βρίσκονται στο Αμαξοστάσιο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ “για διαρροή στη Σαρωνίδα δεν έχω ακούσει” – Τα μηχανήματα έργων να μου πείτε ακριβώς

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. Για Ράμπες ΑΜΕΑ – Για λακούβες σε όλο το Δήμο – Δεν είχαμε ενημέρωση για το κοινό Συνέδριο ΚΕΔΕ και Περιφέρειας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Ράμπες ΑΜΕΑ. Η ΑΔΜΚΕΣ θα τοποθετηθούν κανονικά φέτος- Εχουν διατεθεί πολλά χρήματα για την επίστρωση του οδικού δικτύου το οποίο είναι πεπαλαιωμένο. Ήδη δρομολογούνται 2,5 εκ ευρώ από το Υπουργείο. Υλοποιείται μετά από 4 χρόνια το έργο για την αναμόρφωση των Παιδικών Χαρών

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ. Για το Συνέδριο δεν εκμεταλλεύτηκε ο Δήμος την παρουσία του Κυβερνητικού κλιμακίου- Για ΑΛΥΚΕΣ, οι δικηγόροι δεν έκαναν τη δουλειά τους-Απαντήσεις Δημάρχου-Παρέμβαση Ράπτη


ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

1. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (1η Τακτοποιητική) ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018.

2. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 33.696,00€ που αφορά α΄ δόση επιχορήγησης για το έργο
« Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού» της πράξης «∆ηµιουργία και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας» ∆ήµου Σαρωνικού µε κωδικό ΜΙS 5002642.

3. Επικύρωση της 107/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα Μάιο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού».

4. Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες παραλαβής και διαχείρισης ογκωδών στερεών αποβλήτων ∆ήµου Σαρωνικού»

5. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Εργασίες παραλαβής και διαχείρισης ογκωδών
στερεών αποβλήτων ∆ήµου Σαρωνικού»


6. Έκτακτη Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. αφορά το 2ο ∆ηµοτικό Καλυβίων και το ∆ηµοτικό Π. Φώκαιας για το πρόγραµµα ροµποτικής)

 


7. Λήψη απόφασης περί καθορισµού τροφείων και κριτηρίων µοριοδότησης για την εγγραφή
και επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθµούς σχολ. έτους
2018-2019 ΚΥΑ 41087/17

8. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών» σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) (12 άτοµα για δράσεις πυροπροστασίας µε σύµβαση διάρκειας 3 µηνών)

9. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωµατείων ∆ήµου Σαρωνικού.

10.Ψήφιση πιστώσεων υλοποίησης 3ου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου
Σαρωνικού

11. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης για « Προµήθεια µηχανηµάτων έργου για το ∆ήµο Σαρωνικού» και υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισµού».

12. Λήψη απόφασης µεταστέγασης του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού.

13. Λήψη απόφασης περί αλλαγής χώρου υλοποίησης των δοµών Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Σαρωνικού.

14. Αντικατάσταση µελών της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου
Σαρωνικού λόγω παραίτησης κ.λπ.

15.Λήψη απόφασης περί φιλοξενίας αντιπροσωπίας από την Μέσα Γειτονιά Κύπρου.

16.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών
∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων
17.Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στο ∆ίκτυο Πόλεων «∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» µε διακριτικό τίτλο
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης και ορισµός εκπροσώπων.

18. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς χρηµατικούς καταλόγους του
∆ήµου, λόγω λάθους της υπηρεσίας

 

Categories