Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24/5/18. video

Σοβαρή καταγγελία από τον Πρόεδρο της ΔΚ Καλυβίων Μάκη Κολαξή εις βάρος του Δημ Συμβούλου Σπ Δημητρίου για κλοπή μπαγαζιέρας συνδημότη στο παρελθόν.Έντονη αντίδραση Δημητρίου και επεξήγηση της ¨κλοπης” στο Σώμα, λεκτικοί διαπληκτισμοί μεταξύ τους. Αφορμή η καταγγελία Δημητρίου σε προηγούμενο ΔΣ για παράτυπες και απλήρωτες διαφημίσεις επιχειρήσεων σε πινακίδες στην Παραλιακής μεταξύ των οποίων και αυτή του Μ.Κολαξή από την οποία -όπως εξήγησε ο Κολαξής- έχει αποχωρήσει. “Η Πινακίδα υπήρχε πριν την αποχώρηση και δεν έχει πληρωθεί” ισχυρίζεται ο Δημητρίου.

Να μην κάθεται δίπλα μου” και να εφαρμοστεί ο κανονισμός σε ότι αφορά τις θέσεις των αποχωρησάντων δημοτικών Συμβούλων, λέει ο Κολαξής στην Πρόεδρο.

Αφορμή η καταγγελία Δημητρίου σε προηγούμενο ΔΣ για παράτυπες και απλήρωτες διαφημίσεις επιχειρήσεων σε πινακίδες στην Παραλιακή.

Επειδή το live video- μέσω κινητού-είχε διακοπές λόγω εισερχόμενων κλήσεων, παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα και από την βιντεοκάμερα.

Λήψη με βιντεοκάμερα. ( στο 1:45 min η αναφορά Κολαξή και η απάντηση Δημητρίου)

ΕΗΔ και ερωτήσεις


Ερώτηση Πέγκα για Καντίνες στο Θυμάρι και ΑΔΜΚΕΣ. Σε περίπλοκη υπόθεση εξελίσσεται η μίσθωση των Καντινών στο Θυμάρι.

Τα προηγούμενα video κάλυψαν ΄ζωντανά” το Α’ μέρος της Συνεδρίασης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης θα δημοσιοποιηθούν αύριο μέσω της βιντεοσκόπησης του LocalWeb tV.


1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 82.000,00€ από το υπουργείο Εσωτερικών
της κατανοµής ΚΑΠ έτους 2018 (πρώην ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Εισηγητής: : Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
2. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 56.330,00€ από το υπουργείο Εσωτερικών
της β΄κατανοµής ΚΑΠ έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
αρµοδιότητας ∆ήµου Σαρωνικού και για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς
τροχονόµους.»
Εισηγητής: : Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
3. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (2η
) ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
4. Επικύρωση της 107/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα Ιούνιο του
2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης θέρµανσης και
λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
5. Έγκριση γενοµένων δαπανών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
6. Αποδοχή της χρηµατοδότησης και των όρων συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στο
πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδοµές και δραστηριότητες των ∆ήµων» µε τίτλο «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού
για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των ∆ήµων της Χώρας»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής .
7. Αποδοχή της χρηµατοδότησης και των όρων συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στο
πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδοµές και δραστηριότητες των ∆ήµων» µε τίτλο « Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής .
8. Συµπλήρωση της 71/2018 απόφασης ∆.Σ. περί «Αποδοχής παραχώρησης οικοπέδου σαν
εισφορά χρήµατος στην πολεοδοµική ενότητα ΚΠ3 της Α΄ κατοικίας Αναβύσσου».
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
9. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου « Ασφαλτόστρωση οδών και
κατασκευή πεζοδροµίων σε περιοχές εντός σχεδίου ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής .
10.Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου « Ανάπλαση κεντρικής πλατείας
Σαρωνίδας και γύρω περιοχής»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής .
11.Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου « Αποκατάσταση οδικού δικτύου
∆ήµου Σαρωνικού»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής .
12.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή 2ου
Λυκείου Καλυβίων».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής .
13.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή
εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης ∆.Ε. Καλυβιών και Κουβαρά ∆ήµου
Σαρωνικού»(αρ. µελέτης 26/2014).
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής .
14.∆ιόρθωση της 270στ/2017 απόφασης ∆.Σ. περί «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής υπηρεσιών. (Συντήρηση και επισκευή πλατειών, παιδικών χαρών, πάρκων και
λοιπών κοινόχρηστων χώρων.)
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
15. Λήψη απόφασης ορισµού δικαιούχων αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και προσδιορισµός του ύψους της καταβαλλόµενης
αποζηµίωσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
16. Καθορισµός θέσεων µαθητείας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό
έτος – τάξη µαθητείας ΕΠΑΛ, µαθητείας ΕΠΑΣ, µαθητείας ΙΕΚ για απασχόληση στο ∆ήµο
Σαρωνικού.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
17.Λήψη απόφασης περί συµψηφισµού µέσω του λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος ποσού
∆ηµοτικών Τελών λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας
18. Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή αυτού για το ∆ευτεροβάθµιο
Συµβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών ∆ραστηριοτήτων για το έτος 2018.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
19.Λήψη απόφασης επί αιτήσεων ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΛΙΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΑΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑΣ, ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, περί ένταξης στον κοινωνικό τιµολόγιο
ύδρευσης.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories