Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η ανάκληση η μη, της παλιάς άδειας της Καντίνας “Θυμαρι 2”

Επαναλαμβάνεται, η αναβληθείσα λόγω μη απαρτίας, Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Σαρωνικού, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 13η του µηνός Ιουνίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ. 9792/2016 άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας
ιδιοκτησίας, Λιγνού Γαβριήλ στο Θυμάρι θέση Α2.
2. Λήψη απόφασης επί αίτησης Αγγελικής Ζύμνη με αριπρωτ. 2146/22-2-2018 περί οριοθέτησης υδατορέματος
μεταξύ των Ο.Τ 430-431 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου παραλίας Καλυβίων.
3. Γνωµοδότηση σχετικά µε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ανεµπόδιστη άσκηση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας προσωρινής στάθµευσης (parking) σκαφών αναψυχής, αθλητισµού και
συναφών παρεπόµενων δραστηριοτήτων στην περιοχή του ∆ήµου Σαρωνικού.
4. Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης αποζημίωσης επικειμένων Σιώτου Νικολάου (πράξη εφαρμογής οδού
Καλυβίων).
5. Αποδοχή συμφωνητικών αποζημίωσης Φώτου και Τσισμενάκη για επικείμενα σχεδίου πόλεως Α΄κατοικίας
Αναβύσσου.
6. Λήψη απόφασης καθορισμού οικιστικών πυκνώσεων Δήμου Σαρωνικού.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων περί κοπής δέντρων λόγω επικινδυνότητας.

Categories