Σήμερα 27/6 η 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού

27η Ιουνίου του έτους 2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00. Θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
2. Λήψη απόφασης επιβολής τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων έτους 2019.
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
3. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
4. Επικύρωση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προµήθεια
καυσίµων κίνησης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού» για τον µήνα Ιούλιο του 2018 και
απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης και λιπαντικών του ∆ήµου
Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
5. Λήψη απόφασης περί παράτασης µισθώµατος χρήσεως χώρου» για την λειτουργία ΑΤΜ της
Τράπεζας Πειραιώς στην πλατεία Σαρωνίδας.
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
6. Λήψη απόφασης προσδιορισµού Τιµή Ζώνης – Κωδικός Ζώνης – Χαρακτηρισµός – Ορισµός
Συντελεστή Οικοπέδου κ Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τις περιοχές Αναβύσσου και Πέτα
Κουβαρά.
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
7. Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
8. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις ∆ηµοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά
∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών
10.∆ιόρθωση της 57/2018 απόφασης ∆.Σ. περί διενέργειας προµηθειών- υπηρεσιών του ∆ήµου
Σαρωνικού έτους 2018 ως προς την προµήθεια: « Αντικατάσταση ελαστικών µεταφορικών µέσων –
µηχανηµάτων έργου».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών
11. Λήψη απόφασης περί απορρόφησης προσωπικού από προσληφθέντες κατά το διάστηµα 1/1/2008-
31/12/2010 βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 21 του
Ν.3584/2007.
Εισηγητής: Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
12. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»
∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Προϊστάµενος ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»
13.Επικαιροποίηση της 48/2018 απόφασης ∆Σ: Σύσταση Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της
Πράξης « ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο
∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ 5003608.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
14. Λήψη απόφασης για το άνοιγµα και τη διαχείριση λογαριασµού σε Πιστωτικό Ίδρυµα για να
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εγκεκριµένης πράξης « ∆οµές Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Σαρωνικού» µε κωδικό ΟΠΣ
5003608.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
15. Λήψη απόφασης επί έκθεσης εκτίµησης ακινήτου επί των οδών Κολοκοτρώνη και Κουντουριώτη
στο ΟΤ 670 του εγκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου β΄ κατοικίας «παραλίας» Καλυβίων και ορισµός
εκπροσώπου του ∆ήµου για την υπογραφή συµβολαιογραφικής πράξης.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
16. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου ” ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” (προϋπολογισµού 68.339,35 ευρώ µε ΦΠΑ, κάτω του 1.000.000 ευρώ)
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
17. Ορθή επανάληψη της 123/2018 απόφασης ∆.Σ. περί «Τροποποίηση Κανονισµού Κοινωνικού
Παντοπωλείου ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής:
18. Ορθή επανάληψη της 124/2018 απόφασης ∆.Σ. περί «Έγκριση Κανονισµού Κοινωνικού
Φαρµακείου ∆ήµου Σαρωνικού
19. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
και αµφισβητήσεων

Categories