Δευτέρα 30/7. Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Σαρωνικού

30η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30

1. Αναμόρφωση (4η)Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ

3. Επικύρωση της 206/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για τον μήνα Αύγουστο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

4. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας ή μη εκτέλεσης υπηρεσίας «Τήρηση Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος του Δήμου Σαρωνικού ».
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

5. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας ή μη εκτέλεσης υπηρεσίας «Μισθώματα μηχανημάτων για κλάδεμα ευκαλύπτων και λοιπών δέντρων λόγω επικινδυνότητας».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

6. Διόρθωση της 57/2018 απόφασης Δ.Σ. περί διενέργειας προμηθειών- υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού έτους 2018 ως προς την προμήθεια: « Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης. Προμήθεια υδρομετρητών & λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών

7. Έγκριση διενέργειας προμηθειών α) προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών-ηλεκτρον. συγκροτήματα-εκτυπωτών, σαρωτών, κλπ. και β) προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών και πλαστικών κάδων-ανταλλακτικά μεταλλικών κάδων απορριμμάτων- μικρών κάδων, έτους 2018.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

8. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών

9. Έγκριση γενομένων δαπανών.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών

10. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της ALPHA BANK για εγκατάσταση ΑΤΜ στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

11. Λήψη απόφασης παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες Ύδρευσης και Καθαριότητας στην Δ.Κ. Καλυβίων.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών

12. Διόρθωση της 32/2018 περί «Καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατ΄ επάγγελμα σημείο και αριθμό θέσεων)
Εισηγητής:αρ.πρωτ.40047/14483/13-6-2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

13. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποστήριξη της υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας “Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης”, με τίτλο “Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση”
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

14. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής :Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

15. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου « Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας υποκατηγορία Α2 ,ομάδα 12η α/α 5 . Θέση: Πάνειο Όρος της Δ.Κ. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

16. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου « Αιολικό πάρκο ισχύος 24,30MW των Δήμων Λαυρεωτικής & Σαρωνικού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής»
Εισηγητής: Δήμαρχος

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

18. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου « Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

19. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών και κατασκευή πεζοδρομίων σε περιοχές εντός σχεδίου Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

20. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδών σε διάφορα σημεία του Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

21. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού ως μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του 2ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ ) Αττικής.
Εισηγητής: Δήμαρχος

22. Διόρθωση της 148/2018 απόφασης Δ.Σ. περί «Επικύρωσης της οριστικοποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ), εξουσιοδότηση Νομίμου Εκπροσώπου για υπογραφή της για την πράξη: « Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σαρωνικού» με κωδικό ΟΠΣ 5003608, Υποέργο 1 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

23. Διόρθωση της 149/2018 απόφασης Δ.Σ. περί «Επικύρωσης της οριστικοποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ), εξουσιοδότηση Νομίμου Εκπροσώπου για υπογραφή της για την πράξη: « Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σαρωνικού» με κωδικό ΟΠΣ 5003608, Υποέργο 2 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

24. Λήψη απόφασης επί των αρ. πρωτ. 5942/2018 , 6508/2018 και 8515/2018 αιτήσεων περί απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης.
Εισηγητής: Δήμαρχος

25. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λάθους της υπηρεσίας.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

26. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού 3.489,10€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Τ.Π. του Σωτηρίου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

 

Categories