Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 30/8/18 -video

Τα σημαντικότερα σημεία από το Α΄Μέρος της Συνεδρίασης

Την παραίτηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου κας Γιαννελάκη λόγω μετεγκατάστασης στο Εξωτερικό, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης, αναλύοντας την σοβατότητα της κατάστασης καθώς είναι δύσκολη η διαδικασία αντικατάστασής της. “Κολλάνε” οι υποθέσεις του Δήμου.

Την κακή κατάσταση των εξεδρών του γηπέδου Κουβαρά καταγγέλει ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Πολύζος, προειδοποιώντας πως αν δεν γίνει άμεση διόρθωση της κατάστασης, θα καταφύγει στον ΕΣΠΑΝΑ για τον αποκλεισμό του γηπέδου.

Την αναμόρφωση μόνον του αγωνιστικού χώρου, προβλέπει η μελέτη που βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης τονίζει ο Δήμαρχος καθώς οι εξέδρες βρίσκονται επάνω σε κοινοτικό δρόμο και είναι αδύνατο να ληφθεί χρηματοδότηση γι αυτό.

Στα 8 εκ ευρώ αγγίζουν τα ανεξόφλητα ποσά Δημοτών προς το Δήμο Σαρωνικού, λέει ο Δήμαρχος Σαρωνικού (37o min). Εκ παραδρομής στο αρχικό κείμενο είχε αναφερθεί 8 δις(!) κάτι που φυσικά δεν είναι σωστό και οφείλεται σε λάθος της σύνταξης. Ζητούμε συγγνώμη

Α’ Μέρος Ενημερώσεις – ΕΗΔ

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1. Επικύρωση των 821,822,823,824/2018 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προµήθεια καυσίµων κίνησης και λιπαντικών του ∆ήµου
Σαρωνικού» για τον µήνα Σεπτέµβριο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού».

2. Λήψη απόφασης για την ταµειακή διαχείριση των τραπεζικών λογαριασµών που τηρεί ο ∆ήµος Σαρωνικού στα πιστωτικά ιδρύµατα.

3. Eξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.705,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 25-7131.002 µε τίτλο «Προµήθεια αντλητικών συστηµάτων και εξαρτηµάτων αυτών» για την προµήθεια µειωτήρα
για το αντλιοστάσιο Γαλάζιας Ακτής ∆.Ε. Καλυβίων του ∆ήµου Σαρωνικού»

4. Eξειδίκευση πίστωσης ποσού 300,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6615.001 µε τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις και φωτοτυπικές εργασίες για την ενηµέρωση των δηµοτών» για τη δηµιουργία σελιδοδείκτη και µπάνερ για τις ανάγκες της εκδήλωσης βράβευση του προγράµµατος «ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ» του ∆ήµου Σαρωνικού

5. Λήψη απόφασης περί παράτασης µίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται Γυµνάσιο ∆.Ε. Σαρωνίδας.
6. Λήψη απόφασης περί παράτασης µίσθωσης υπαίθριου χώρου αθλοπαιδιών, στη ∆.Κ. Σαρωνίδας.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Categories