ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ TETAΡΤΗ και ώρα 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό κατάστηµα την 26η Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα TETAΡΤΗ και ώρα 18:00
µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 71.530,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών
της 5ης και της 8ης µηνιαίας κατανοµής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων έτους 2018
(πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση)
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
2. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 56.330,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της
Γ΄ κατανοµής ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
αρµοδιότητας ∆ήµου Σαρωνικού και για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
3. Αναµόρφωση (6η
)Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
4. Λήψη απόφασης περί υποχρεωτικής αναµόρφωσης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
(Ο.Π.∆.) ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018 συµπεριλαµβανοµένου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία
Αριστόδικος.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
5. Επικύρωση των 912,913,914,915/2018 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου
περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προµήθεια καυσίµων κίνησης και λιπαντικών του ∆ήµου
Σαρωνικού» για τον µήνα Οκτώβριο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των
καυσίµων κίνησης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
6. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων β΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του
∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών
8. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων
πεζοδροµίων παραλίας Αγ. Νικολάου Λαγονησίου ∆.Ε. Καλυβίων».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «∆ιαµόρφωση διαζώµατος Λεωφόρου
Καλυβίων».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
10.Παράταση ισχύος της Προγραµµατικής Σύµβασης του έργου « Αποκατάσταση τµήµατος οδών
Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
11.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης ∆ήµου
Σαρωνικού».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
12.Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης τελετής εγκαινίων του κτιρίου του Βρεφονηπιακού
Σταθµού Κουβαρά και εξειδίκευση πιστώσεων.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
13.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λάθους της
υπηρεσίας καθώς και ευεργετικών διατάξεων του Ν.4555/2018.
Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας
14.Λήψη απόφασης επί των αρ. πρωτ. 9734/2018 και 9794/2018 αιτήσεων περί ένταξης στο
κοινωνικό τιµολόγιο ύδρευσης.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
15.Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου στην «FOODEXPO» – ∆ιεθνής Έκθεση
Τροφίµων και Ποτών 16 ως 18 Μαρτίου 2019 στο «METROPOLITAN EXRO.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories