Πέμπτη 15/11. Δύο Συνεδρίάσεις του ΔΣ Σαρωνικού, η μία για την έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του 2017

Σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 15η Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΤΠΗ και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.
Εισηγητής: Ταμειακή Υπηρεσία

2. Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.
Εισηγητής: Ορκωτός Λογιστής – Ράπτης Χαράλαμπος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 15η Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.849,61 € από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 33.696,00 € από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) για την πράξη “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002642 (2η ΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ)”.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 71.530,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της 9ης έως και 12ης μηνιαίας κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2018 (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση)
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 73.008,00 € από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) για την πράξη «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σαρωνικού” με κωδικό ΟΠΣ 5003608 (1η δόση επιχορήγησης: ποσό 35.100,00 € για Κοινωνικό Παντοπωλείο & ποσό 37.908,00 € για Κοινωνικό Φαρμακείο).
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 3.264,24 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων (επιλέξιμη δαπάνη για το Δήμο Σαρωνικού) για το έτος 2017,το οποίο αφορά τη δράση «Λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισής τους.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

6. Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ

7. Αναμόρφωση (4η)Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ

8. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαρωνικού για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά».
Εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. Λήψη απόφασης περί παράτασης χρονικής ισχύος της εργολαβικής σύμβασης για τη περαίωση των εργασιών του έργου « Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού».
Εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

11. Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης ημέρας τοπικής αργίας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σαρωνικού .
Εισηγητής: Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Categories