Πρόσκληση για την 23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 17η Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 16:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 330,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δ΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και 9η αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την «Υπογραφή Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη κατ΄εφαρμογή του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 ν. 4257/2014) για την εξασφάλιση υλοποίησης της Σύμβασης (εφεξής ΣΠΥ): “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού” και σύμβασης Μεσεγγύησης για την σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) κατάθεσης του εκχωρούμενων απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σωφρόνη Γεώργιο για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης».

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.

Εισηγητής : Οικονομική Επιτροπή

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων Υποδομών

  1. Λήψη απόφασης παράτασης εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες για το σχεδιασμό υποστηρικτικών δράσεων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ 2018-2019)

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Λήψη απόφασης επί αίτησης της εταιρείας «Αφοί ΑΛΕΞΙΑΔΗ Α.Ε.» περί επανεξέτασης τελών ύδρευσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

  1. Λήψη απόφασης επί των αρ. πρωτ. 15801/2018,16007/2018 και 16220/2018 αιτήσεων περί ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                        ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories