ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, σήμερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 24η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
( Ο λόγος του κατεπείγοντος είναι ότι τα παρακάτω θέµατα προέρχονται από αναβολή λόγω
έλλειψης απαρτίας στην συνεδρίαση της 17/12/2018 και θα πρέπει άµεσα να συζητηθούν καθώς
υπάρχει άµεση ανάγκη χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών για ανελαστικές δαπάνες, η
υπογραφή σύµβασης εκχώρησης απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη εντός 15 ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης και η έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για την εξόφληση
των προµηθευτών εντός του τρέχοντος έτους)
Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα
γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 18η ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα TΡΙΤΗ και
ώρα 16:45 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 56.330,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών
της ∆΄ κατανοµής ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
αρµοδιότητας ∆ήµου Σαρωνικού και 9η
αναµόρφωση Προϋπολογισµού έτους 2018.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
2. Λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την «Υπογραφή Σύµβασης Εκχώρησης
Απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη κατ΄εφαρµογή του άρθρου 209 του ν. 3463/2006
(όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 ν. 4257/2014) για την εξασφάλιση υλοποίησης της
Σύµβασης (εφεξής ΣΠΥ): “Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση
Ενέργειας στο ∆ήµο Σαρωνικού” και σύµβασης Μεσεγγύησης για την σύσταση Ειδικού
Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου) Λογαριασµού (escrow account) κατάθεσης του
εκχωρούµενων απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη. Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου
Σωφρόνη Γεώργιο για την υπογραφή των σχετικών Συµβάσεων Ενεχυρίασης Απαιτήσεων
και Μεσεγγύησης».
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

Categories