Τρεις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού την Πέμπτη 27/12

Μαραθώνιες προβέπονται οι τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού την Πέμπτη 27/12.

Συνεδρίαση 25η εξ αναβολής λόγω έλλειψης απαρτίας συνεδρίαση ώρα 17:30
Συνεδρίαση 26η ώρα 18:30
Συνεδρίαση 27η Ειδική (Προυπολογισμός – ΟΠΔ) ώρα 19:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 56.330,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δ΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και 9η αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

2. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την «Υπογραφή Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 ν. 4257/2014) για την εξασφάλιση υλοποίησης της Σύμβασης (εφεξής ΣΠΥ): “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού” και σύμβασης Μεσεγγύησης για την σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) κατάθεσης του εκχωρούμενων απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σωφρόνη Γεώργιο για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης».
Εισηγητής: Δήμαρχος

3. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής : Οικονομική Επιτροπή

4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

5. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων Υποδομών

6. Λήψη απόφασης παράτασης εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες για το σχεδιασμό υποστηρικτικών δράσεων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ 2018-2019)
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

7. Λήψη απόφασης επί αίτησης της εταιρείας «Αφοί ΑΛΕΞΙΑΔΗ Α.Ε.» περί επανεξέτασης τελών ύδρευσης.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

8. Λήψη απόφασης επί των αρ. πρωτ. 15801/2018,16007/2018 και 16220/2018 αιτήσεων περί ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης.
Εισηγητής: Δήμαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 429.501,60 € από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΠΔΕ (μέσω του ΤΕΒΑ) για την πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο Δήμος Σαρωνικού (1η δόση επιχορήγησης)
Εισηγητής: : Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή

3. Έγκριση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ

4. Επικύρωση των 1276,1277,1278,1279,1280,1281/2018 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για τον μήνα Ιανουάριο του 2019 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

5. Αναμόρφωση (5η) Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ

6. Λήψη απόφασης επί της παράτασης των συμβάσεων των εταιρειών «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ», «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΒΕΕ και SALAS INTER GR OUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε. μέχρι τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ έως 31.12.19.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης για αποκατάσταση ταμειακού υπολοίπου λόγω, ανάληψης από τον λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος Σαρωνικού στην τράπεζα EUROBANK EFG, ποσού 75.280,97 € σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 125/2012 διαταγή πληρωμής και το 7966 κατασχετήριο και έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής λογιστικής τακτοποίησης συνολικού ποσού 75.280,97 € στον ΚΑ 00-6492.003.
Εισηγητής: Ταμειακή Υπηρεσία

8. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια τροφίμων( νωπά πουλερικά» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181)
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

9. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια τροφίμων((νωπά κρέατα» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181)
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

10. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια ειδών τροφίμων( βρεφικές τροφές τυροκομικά, είδη παντοπωλείου οπωρολαχανικά)» της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181)
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 27η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή- Δήμαρχος Σαρωνικού

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού έτους 2019, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος».
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή- Δήμαρχος Σαρωνικού

Categories