28/01-Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 28η Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαρωνικού για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή

 1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα έτους 2019.

Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση Ισολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Έγκριση πεπραγμένων προέδρου Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού για την χρήση έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: 62/2018 απόφαση ΚΕΔΣΑ

 1. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ

 1. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού για την τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 .

Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ

 1. Επικύρωση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για τον μήνα Φεβρουάριο του 2019 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2019.

Εισηγητής: Διευθύντρια Οικονομικών

 1. «Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθμών από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2019.»

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για τη διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 10900/6-09-2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της έγκρισης του Γ.Π.Σ. της ΔΕ Αναβύσσου

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 1. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού Αγ. Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Λήψη απόφασης επί των αρ. πρωτ. 16951/2018 και 16955/2018 αιτήσεων περί ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

 

Categories