11/2. Με αίτηση του 1/3 των Συμβούλων, στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού η ανάκληση αποφάσεων για τα led.

1.”Ενεργειακή αναβάθμιση αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σαρωνικού . Ανάκληση των όποιων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
και λήψη νέας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου”
Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 1460/29-1-2019 αίτηση Δημοτικών Συμβούλων Kωνσταντέλου Ανδρέα, Ζεκάκου Ευάγγελου, Γκίνη Μαρίας, Τζιβίλογλου Γεώργιου, Αθανασόπουλου Αλέξανδρου, Πέγκα Ανδρέα, Κατσούλη Δημήτριου, Δημητρίου Σπυρίδωνα, Τσαλικίδη Μανώλη, Μακροδημήτρη Σωτήρη και Ράπτη Αγγελικής.
( Τίθεται σε συζήτηση δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) εφόσον ζητήθηκε από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του
συμβουλίου).

Το ζήτημα της αμφισβήτησης του έργου, τέθηκε στο συμβούλιο της 27/12/18 (δείτε ΕΔΩ) όταν κατόπιν παρέμβασης δημοτικών συμβούλων της μειοψηφία και του Πέτρου Φιλίππου ανεβλήθη η συζήτηση του θέματος  «Υπογραφή Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 ν. 4257/2014) για την εξασφάλιση υλοποίησης της Σύμβασης (εφεξής ΣΠΥ): “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού” και σύμβασης Μεσεγγύησης για την σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) κατάθεσης του εκχωρούμενων απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σωφρόνη Γεώργιο για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης”

Τα υπόλοιπα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.060,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της συμπληρωματικής κατανομής ΚΑΠ έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

3. Διόρθωση της 14/2019 απόφαση Δ.Σ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ
«Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016 .
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

4. Διόρθωση της 15/2019 απόφαση Δ.Σ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016 .»
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

Categories