Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 11/2/19 -video

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ. Να συζητηθεί ΕΗΔ η διάθεση του Αμφιθεάτρου στις παρατάξεις

ΖΕΚΑΚΟΣ. Διευκρινίσεις για πρόστιμο που είχε αναφερθεί στο προηγούμενο συμβούλιο και είχε ακουστει πως αφορούσε το έτος 2014, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσε σε μεταγενέστερο έτος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ για αίτημά τους σχετικά με ΑΜΔΚΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ (11.0) Για την μη παρουσία του Δημάρχου στην εκδήλωση Για το ORIA – Για δυστύχημα στα φανάρια Βασιλόπουλου στην Ανάβυσσο

Απαντήσεις και συζήτηση από το (22ο min)

ΡΑΠΤΗ για το θέμα του προστίμου (29ο min)

Τσαλικίδης (31.00) Για το πρόστιμο, πρωτοβουλία για το διάζωμα ΑΒ στην Ανάβυσσο, να αυξηθούν τα καθίσματα για τους πολίτες που παρακολουθούν.

ΕΗΔ 1 (33.00 min) Αμοιβή Δικηγόρου για παράσταση στο Δικαστήριο σε υπόθεση αγωγής εκμεταλλευτή καντίνας εναντίον του Δήμου. Με την ευκαιρία , δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν διευκρινίσεις για ΑΔΜΚΕΣ και παραίτηση Αδάμη. Γενικότερη συζήτηση για ΑΔΜΚΕΣ

ΕΗΔ2 (01.12 min). Για την διάθεση του Αμφιθεάτρου στις παρατάξεις

Θέματα Ημερήσια διάταξης 1-3 (01.38 hr)

1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 10.060,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της συµπληρωµατικής κατανοµής ΚΑΠ έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρµοδιότητας ∆ήµου Σαρωνικού και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρµανσης των σχολείων

2. ∆ιόρθωση της 14/2019 απόφαση ∆.Σ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆
«Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016.

3. ∆ιόρθωση της 15/2019 απόφαση ∆.Σ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11β του


VIDEO 2. (LED)

Το 1ο θέμα της χθεσινής συνεδρίασης της 11/2/19, είχε εισαχθεί προς συζήτηση με αίτηση του 1/3 των συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου (Kωνσταντέλου Ανδρέα, Ζεκάκου Ευάγγελου, Γκίνη Μαρίας, Τζιβίλογλου Γεώργιου, Αθανασόπουλου Αλέξανδρου, Πέγκα Ανδρέα, Κατσούλη Δημήτριου, Δημητρίου Σπυρίδωνα, Τσαλικίδη Μανώλη, Μακροδημήτρη Σωτήρη και Ράπτη Αγγελικής) με τίτλο ”Ενεργειακή αναβάθμιση αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σαρωνικού . Ανάκληση των όποιων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
και λήψη νέας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου”. Το θέμα συζητήθηκε όμως τελευταίο καθώς αυτό ζήτησε η Πρόεδρος προκειμένου να υπάρχει άνετος χρόνος συζήτησής του, κάτι που αποδέχτηκαν όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Όπως όμως κατήγγειλαν τα μέλη της μειοψηφίας , αυτή η αλλαγή ήταν μεθοδευμένη αφού ήταν προαποφασισμένη η αποχώρηση της παράταξης του Δημάρχου.

Το αίτημα όπως διατυπώθηκε – σε γενικές γραμμές – από τον εισηγητή της μειοψηφίας Ανδρ Κωνσταντέλο στο 14:50 min

Οι απαντήσεις του Δημάρχου στο 18o min ξεκινώντας με την περιγραφή και τα πλεονεκτήματα του έργου. Αποχώρηση στο 42:45

Αντιδράσεις από Συμβούλους μειοψηφίας και ο κος Ζεκάκος ως Αντιπρόεδρος, αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου . Η Απαρτία έστω και με την αποχώρηση της παράταξης του Δημάρχου, παραμένει σε ισχύ. Έχει προηγηθεί και αποχώρηση Τσαλικίδη(επί Προεδρίας Μ.Κόλλια) με την δήλωση ότι δεν συμμετέχει σε ένα δημοτικό Συμβούλιο-παρωδία.

Ακολουθούν δηλώσεις Μαρίας Γκίνη(47:14), Αγγελικής Ράπτη (49:28), Πέγκυς Γεωργοπούλου(52:47), Κωνσταντέλλου (53:51).

Φιλίππου δηλώσεις (56:53) και πρόταση προς τους συμβούλους που συνεχίζουν να είναι σε απαρτία, να επαναφέρουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι με υπογραφές.

Συζήτηση για την διαμόρφωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (1:oo hr)

H ΑΠΟΦΑΣΗ : ” Η συνεδρίαση διακόπτεται και συνεχίζεται κατα τις κείμενες διατάξεις” (1:06hr)

 

2. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 10.060,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της
συµπληρωµατικής κατανοµής ΚΑΠ έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των
σχολείων αρµοδιότητας ∆ήµου Σαρωνικού και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών
θέρµανσης των σχολείων
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
3. ∆ιόρθωση της 14/2019 απόφαση ∆.Σ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆
«Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221
παρ.11α του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
4. ∆ιόρθωση της 15/2019 απόφαση ∆.Σ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής Προµηθειών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου
Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11β του
Ν.4412/2016.»
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

Categories