Τι αλλαγές προβλέπει το ν/σχ του ΥΠΕΣ για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο, με τίτλο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» καθώς και την αιτιολογική του έκθεση παρουσιάζει αποκλειστικά το localit.gr.

Στο νομοσχέδιο και ειδικότερα στο Μέρος Γ΄ Κεφάλαιο Α. και από τα άρθρα 50 έως 68, περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μεταξύ αυτών, επισημαίνουμε ιδιαίτερα την αλλαγή του ποσοστού των επιπλέον υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, καθώς και τον καθορισμό του αριθμού τους με βάση τον μόνιμο πληθυσμό του Δήμου αλλά και θέματα εκλογικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα οι ρυθμίσεις για τις εκλογικές δαπάνες.

Δείτε αναλυτικά το  Νομοσχέδιο το Νομοσχέδιο 

Τι αλλαγές προβλέπει το ν/σχ του ΥΠΕΣ για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Categories