13/3-Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση του Δ.Σ Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 13η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 330,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της A΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.344,63 € από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού»

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Κατανομή ποσού 74.065,20 από χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΠΔΕ (μέσω του ΤΕΒΑ) για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο Δήμος Σαρωνικού (Κατανομή μέρους της 1η δόση επιχορήγησης)( Αποδοχή με την 276/2018 απόφαση Δ.Σ.)

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

 1. «Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με την 206/18 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου μας στην FOODEXPO Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και ποτών 16-18 Μαρτίου 2019 στο METROPOLITAN EXPO».

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Επιτροπή Τουρισμού

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια τροφίμων( νωπά πουλερικά» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) ως προς το άρθρο 1 «Αντικείμενο έργου ως προς τις ποσότητες και τις τιμές ανά είδος και ανά ομάδα»

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια τροφίμων((νωπά κρέατα» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) ως προς το άρθρο 1 «Αντικείμενο έργου ως προς τις ποσότητες και τις τιμές ανά είδος και ανά ομάδα»

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια ειδών τροφίμων( βρεφικές τροφές τυροκομικά, είδη παντοπωλείου οπωρολαχανικά)» της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) ως προς το άρθρο 1 «Αντικείμενο έργου ως προς τις ποσότητες και τις τιμές ανά είδος και ανά ομάδα»

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης περί παράτασης χρονικής ισχύος της εργολαβικής σύμβασης για την περαίωση των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού .

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Πολεοδόμηση περιοχών Α’ και Β’ κατοικίας Κοινότητας Κουβαρά».

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 1. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Αποδοχή παραίτησης μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης, «Κτηματογράφηση- μελέτη ΓΠΣ- Πολεοδόμηση- μελέτη Π/Ε- και δημιουργία Γ.Σ.Π, για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολεοδομικών δεδομένων της κοινότητας Αναβύσσου του   Ν. Αττικής» (αριθμός σύμβασης 2887/04).

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Έγκριση της Α’ Φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής «Λάκκα» Δ.Ε. Αναβύσσου στο πλαίσιο της μελέτης <<Κτηματογράφηση – Μελέτη Γ.Π.Σ. – Πολεοδόμηση – Μελέτη Πράξη Εφαρμογής και Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) για τη διαχείριση των κτηματογραφικών και πολεοδομικών δεδομένων της κοινότητας Αναβύσσου Νομού Αττικής>> σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 13/2018 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής και της 16/2018 απόφασης της Δ.Κ. Αναβύσσου.

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 1. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση γνωμοδοτήσεων που αφορούν την οριοθέτηση των ρεμάτων «Πολεοδόμηση περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας κοινότητας Κουβαρά.

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων 3η Συνεδρίαση .(Υποθέσεις : κ.κ Ζ.Μ. (ΠΡ3008/18), Λ.Γ. (ΠΡ3852/18), Γ.Χ-Π.(ΠΡ3952/18), Χ.Π.-Π. (ΠΡ3785/18), Σ.Δ. (ΠΡ4082/18), Μ.Ε.(ΠΡ3933/18), Σ.Ν. (ΠΡ3809/18), Ζ.Γ. (ΠΡ4130/18), Τ.Ζ. (ΠΡ3837/18), Χ.Κ. (ΠΡ4307/18), Μ.Ν. (ΠΡ4087/18), Π.Τ. (ΠΡ4123/18), Γ.Ε. (ΠΡ4689/18), Μ.Α. (ΠΡ4225/18), Τ.Ι. (ΠΡ4860/18), Σ.Ε. (ΠΡ4898/18), Σ.Ε. (ΠΡ4477/18), Φ.Δ. (ΠΡ5215/18).

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων 4η Συνεδρίαση .(Υποθέσεις : Κ.Ι. (ΠΡ8584/16), Σ.Δ. (ΠΡ7256/18), Τ.Μ. για λογαριασμό στο όνομα Τ.Δ. (ΠΡ5552/18), Ζ.Α. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Ζ. Αν. (ΠΡ5156/18), Τ.Γ. (ΠΡ5947/18), Κ.Β. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Κ.Κ. (ΠΡ6611/18), Κ.ΜΑΡ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Κ.ΜΑΤ. (ΠΡ6780/18), Λ.Μ. (ΠΡ7262/18), Κ.Μ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Π.Ν. (ΠΡ7373/18), Χ.Δ. (ΠΡ7393/18), Μ.Ι. (ΠΡ7421/18), Χ.Ε. (ΠΡ7536/18), Τ.Ι. (ΠΡ7609/18), Α.Ι. (ΠΡ7605/18).

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων 4η Συνεδρίαση .(Υποθέσεις: Θ.Δ. (ΠΡ8506/18), Φ.Σ. (ΠΡ3445/18), Μ.Α. (ΠΡ5643/18), Δ.Γ. (ΠΡ7065/18), Μ.Ν. και Τ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Π.Κ. (ΠΡ7483/18), Π.Ν. (ΠΡ7790/18), Κ.Β. (ΠΡ7840/18), Κ.Μ. (ΠΡ7808/18), Λ.Ι. (ΠΡ7891/18), Π.Ε. (ΠΡ7913/18), Μ.Κ. (ΠΡ7553/18), Τ.Μ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Γ.Β. (ΠΡ8283/18), εταιρείας Τ. Α.Ε. (ΠΡ8704/18), Σ.Σ. (ΠΡ8340/18), Σ.Τ. (ΠΡ9055/18), Τ.Μ. (ΠΡ10187/18), Μ.Π. (ΠΡ10546/18), Δ.Σ. (ΠΡ10385/18), Π.Α. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Κ.Α. (ΠΡ10682/18), Κ.Θ. (ΠΡ10670/18), Τ.Ι. (ΠΡ11499/18), Ζ.Α. (ορθή απανάληψη της υπ. αριθμ 31/2018 απόφασης της επιτροπής).

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

 1. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λάθους της υπηρεσίας.

Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

 1. Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ.3005/22-2-2019 αιτήματος περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης περί εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου για το έτος 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

 

Categories