28/3-Πρόσκληση για την 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 28η ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 494.831,96 € από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. (μέσω του Τ.Ε.Β.Α.) για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής ,διοικητικές δαπάνες, και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο Δήμος Σαρωνικού (4η δόση επιχορήγησης)”.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Επικύρωση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για τον μήνα Απριλίου του 2019 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Πρόσκληση V στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας”

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ./κων και Δανείων για «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού» το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με την αρ. πρωτ. 7948/5-2-2019 απόφαση ένταξης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ

  1. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ

  1. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

  1. Λήψη απόφασης επί αρ. πρωτ. 9150/2018 αίτησης της Κ. Μ περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories