23/4-Πρόσκληση για την 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 23η AΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα M. TΡΙΤΗ και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία προέρχονται από αναβολή της συνεδρίασης (9η), λόγω έλλειψης απαρτίας:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 647,50 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της 1ης έως και 3ης μηνιαίας κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2019 (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση)

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου

Σαρωνικού έτους 2019, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος».

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ

 1. Λήψη απόφασης επιβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2020.

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

 1. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της τράπεζας ALPHA BANK περί παράτασης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τα Α.Τ.Μ. στην Π. Φώκαια και το Λαγονήσι.

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004 και ορισμός επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων οχημάτων.

Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων

 1. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών» σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) (18 άτομα για δράσεις πυροπροστασίας)

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας « Εργασίες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής :Δήμαρχος

 1. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας « Εργασίες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Αναβύσσου, Π. Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Πρόσκληση ΙV στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων”

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΝΕ για τον έργο « Αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού»

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με τίτλο «Ανάκτηση και λειτουργία του EDEN BEACH RESORT”.

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 1. Λήψη απόφασης περί παράτασης χρονοδιαγράμματος για τη μελέτη «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση –Πράξη Εφαρμογής β΄ κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων Θορικού».

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Λήψη απόφασης περί παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής της περιοχής «ΠΑΡΑΛΙΑ» του Δήμου Καλυβίων Θορικού»

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Ονοματοθεσία Οδών.

Εισηγητής: Πρόεδροι Δ.Ε

 1. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λάθους της υπηρεσίας.

Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

 1. Διόρθωση της 56/2019 απόφασης περί «Λήψης απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων 5η Συνεδρίαση .(Υποθέσεις: Θ.Δ. (ΠΡ8506/18), Φ.Σ. (ΠΡ3445/18), Μ.Α. (ΠΡ5643/18), Δ.Γ. (ΠΡ7065/18), Μ.Ν. και Τ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Π.Κ. (ΠΡ7483/18), Π.Ν. (ΠΡ7790/18), Κ.Β. (ΠΡ7840/18), Κ.Μ. (ΠΡ7808/18), Λ.Ι. (ΠΡ7891/18), Π.Ε. (ΠΡ7913/18), Μ.Κ. (ΠΡ7553/18), Τ.Μ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Γ.Β. (ΠΡ8283/18), εταιρείας Τ. Α.Ε. (ΠΡ8704/18), Σ.Σ. (ΠΡ8340/18), Σ.Τ. (ΠΡ9055/18), Τ.Μ. (ΠΡ10187/18), Μ.Π. (ΠΡ10546/18), Δ.Σ. (ΠΡ10385/18), Π.Α. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Κ.Α. (ΠΡ10682/18), Κ.Θ. (ΠΡ10670/18), Τ.Ι. (ΠΡ11499/18), Ζ.Α. (ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ 31/2018 απόφασης της επιτροπής).

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου ως προέδρου με τον αναπληρωτή του για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019.

Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 86922/2-4-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories