24/4-Πρόσκληση για την 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 24η AΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για τον μήνα Μαΐου του 2019 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης, και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Επικύρωση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για τον μήνα Ιουνίου του 2019 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης, και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                      ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories