Δ.Τ-Έγκριση παράτασης απο το ΠΣ για το έργο «Αποξήλωση παλαιού τάπητα & εγκατάσταση νέου συνθετικού τάπητα στο Δημ.Γήπεδο Ραφήνας» μετά από εισήγηση Φιλίππου

Συνεδρίαση την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το οποίο μεταξύ των άλλων ενέκρινε τροποποίηση – παράταση για το έργο με τίτλο: «Αποξήλωση παλαιού τάπητα και εγκατάσταση νέου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Ραφήνας Π. Σκούφος». Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 € και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής

Δημοπρατήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και στις 08/03/2019 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό στο πλαίσιο της από 24/05/2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου, η οποία έχει χρονική διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει την 24η/05/2019.

Το έργο αφορά στην αποξήλωση του παλαιού συνθετικού τάπητα, την προεργασία με τη διαμόρφωση και ισοπέδωση της βάσεως για την απορροή των υδάτων και την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.

Με το με πρόσφατο έγγραφό του ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου προς τον Πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ζήτησε παράταση της χρονικής ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, αφενός μεν επειδή το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με συμβατική ημερομηνία περαίωσης 12/06/2019, αφετέρου δε επειδή είναι επιβεβλημένο να καλυφθεί το 15άμηνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο, καθώς και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής του.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο συμφώνησε και ενέκρινε για το εν λόγω έργο να παραταθεί η χρονική διάρκεια της από 24/05/2017 Προγραμματικής Σύμβασης κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής-Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Categories