Πρόστιμα στους Δήμους από 1000 έως 100.000 ευρώ για την ανακύκλωση

Πρόστιμα από 1000 έως 100.000 ευρώ στους Δήμους για παραβάσεις στην διαχείριση των απορριμμάτων και του θεσμοθετημένου πλαισίου για την ανακύκλωση προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και τίθεται σε άμεση εφαρμογή

Η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος που συνυπογράφουν οι κκ Α. Χαρίτσης και Σ. Φάμελλος καθορίζει τις κυρώσεις για τους Δήμους, με «ποινολόγιο» και «τιμοκατάλογο» προστίμων.

Ξεκινά από απλές παραβάσεις των 1000 ευρώ, όπως η εκπρόθεσμη υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκ­θεσης προγραμματισμού στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) μέχρι των 100.000 ευρώ όταν ό Δήμος δεν έχει οργανώσει την εναλλακτική δια­χείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.

Προβλέπεται επίσης μείωση των προστίμων έως 50% για όσους Δήμους συμμορφώνονται και προσαυξήσεις για τους υπότροπους των παραβάσεων, που φτάνουν έως την παρακράτηση ποσοστού 7% των ετήσιων εσόδων του Δήμου που προέρχονται από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού.

Κατηγορίες

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση οι παραβάσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους:

Ι:Χαμηλή

ΙΙ: Σημαντική

ΙΙΙ: Πολύ Σημαντική

Ιν: Υψηλή

V: Πολύ Υψηλή

«Ποινολόγιο»

Η σχέση είδους παράβασης και σοβαρότητας πα­ράβασης αποτυπώνεται στον Πίνακα:

Είδος παράβασης
Εκπρόθεσμη υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκ­θεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ., στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική δια­χείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλα­κτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών (παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 8)

Κατηγορία
Σοβαρότητας

Ι

Ελλιπής υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ. στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκε­κριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών (παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 8) Ι-ΙΙ
Η σοβαρότητα της παράβασης θα κριθεί ανάλο­γα με τα πραγματικά στοιχεία

Μη υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προ­γραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ. στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκε­κριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών (παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 8) ΙΙΙ
Ο ΟΤΑ Α’ βαθμού δεν εφαρμόζει χωριστή συλλογή επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας (παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 8, σε συνδυασμό με την παρ. 2 και την παρ. 8 του άρθρου 8 και την παρ. 3 του άρθρου 7) ΙΙΙ-V
Για τον καθορισμό της σοβαρότητας της παράβα­σης θα συνυπολογιστούν η εφαρμογή χωριστής συλλογής σε μικρότερο βαθμό από τον προβλε- πόμενο στο Τοπικό Σχέδιο και στην σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ, ο βαθμός προόδου των δράσεων εφαρμογής της χωριστής συλλογής και η ύπαρξη σχεδιασμού χωριστής συλλογής

Ο ΟΤΑ Α’ βαθμού δεν έχει οργανώσει την εναλλακτική δια­χείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ούτε αυτο­τελώς ούτε σε συνεργασία με τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 V

«Τιμοκατάλογος»

Το εύρος του διοικητικού προστίμου καθορίζεται με βάση τον πίνακα που ακολουθεί ανά κατηγορία για συνολικά 6 κατηγορίες Δήμων ως εξής:

Σοβαρότητα Κατηγορία ΟΤΑ Α’ βαθμού Εύρος προστίμου
(€)

Ι στ 1.000 – 2.000
ε 1.000 – 5.000
δ 1.000 – 3.000
γ 1.000 – 6.000
β 1.000 – 9.000
α 1.000 – 10.000
ΙΙ στ 2.001 – 3.000
ε 5.001 – 10.000
δ 3.001 – 5.000
γ 6.001 – 12.000
β 9.001 – 28.000
α 10.001 – 32.000
ΙΝ στ 3.001 – 4.000
ε 10.001 – 16.000
δ 5.001 – 7.000
γ 12.001 – 19.000
β 28.001 – 48.000
α 32.001 – 55.000
!V στ 4.001 – 5.000
ε 16.001 – 22.000
δ 7.001 – 9.000
γ 19.001 – 25.000
β 48.001 – 67.000
α 55.001 – 77.000
V στ 5.001 – 6.000
ε 22.001 – 28.000
δ 9.001 – 12.000
γ 25.001 – 32.000
β 67.001 – 87.000
α 77.001 – 100.000

Οι κυρώσεις

Στο παραπάνω προσδιοριζόμενο πρόστιμο γίνεται αύξηση ή μείωση, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

α) Σε περίπτωση συμμόρφωσης του ελεγχόμενου προς τη διαπιστωθείσα παράβαση το ως άνω υπολογισθέν πρόστιμο μπορεί να μειωθεί έως 50%.

β) Σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση από δύο φορές και άνω, η σοβαρότητα της παράβασης αυξάνει κατηγορία κατά τόσες φορές, όσες είναι οι υποτροπές του παραβάτη στην ίδια παρά­βαση. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να ανέβει περαι­τέρω κατηγορία, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται ως το άνω όριο του εύρους που αντιστοιχεί στη σοβαρότητα κατηγορίας V «Πολύ Υψηλή» για τη συγκεκριμένη κατη­γορία ΟΤΑ Α’ βαθμού.

γ) Η διάρκεια της παράβασης, καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη συνυπολογίζονται, εφόσον αποδεικνύονται, επιβαρυντικά ή ελαφρυντικά, προσαυξάνοντας ή μειώνοντας το ύψος του προστίμου που έχει προσδιορισθεί.

Τέλος σημειώνεται στην απόφαση ότι το τελικώς επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7% των ετήσιων εσόδων του Δήμου που προέρχονται από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού και αφορούν το προ­ηγούμενο έτος από την βεβαίωση της παράβασης.

 

Categories