ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξώδικο του Πέτρου Φιλίππου για τη σύμβαση των LED 27.06.2019 “Εξώδικο του Πέτρου Φιλίππου για τη σύμβαση των LED”

Συνεπής στην προεκλογική του δέσμευση αναφορικά με τη σύμβαση των LED, ο νέος δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου απέστειλε εξώδικο στο απερχόμενο δήμαρχο Σαρωνικού Γιώργο Σωφρόνη, το οποίο παράλληλα κοινοποίησε και στην ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου να σταματήσει κάθε πράξη εκτέλεσης της σύμβασης, ώστε να μην δημιουργηθούν τετελεσμένα που θα είναι δύσκολο να ανατραπούν.

Όπως είχαμε ήδη επισημάνει κατά την αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, η σύμβαση είναι εξαιρετικά επιβλαβής για το Δήμο και το δημόσιο συμφέρον, καθώς η κατανομή οφέλους μεταξύ Δήμου και Εταιρείας είναι μόλις 10,6% υπέρ του Δήμου έναντι του « λεόντειου» οφέλους 89,6 υπέρ του Αναδόχου.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα διοίκηση, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, θα επανελέγξει και θα επαναδιαπραγματευθεί τη σύμβαση, ώστε μαζί με την ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου μας να επιδιωχθεί και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Από το Γραφείο Τύπου

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ
Του Πέτρου Φιλίππου του Ιωάννη, εκλεγέντος στις Εκλογές της 26ης Μαΐου και 3ης Ιουνίου
2019 Δηµάρχου του Δήµου Σαρωνικού, κατοίκου Καλυβίων Αττικής, στην οδό Γκαρόν αριθ.
22.
ΠΡΟΣ
Τον Γεώργιο Σοφρώνη του Βασιλείου, Δήµαρχο Σαρωνικού, που κατοικοεδρεύει στη έδρα
του Δήµου Σαρωνικού.
Κοινοποιούµενη
1. Προς την Ένωση Εταιρειών «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως
ανάδοχο της σύµβασης για την “Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση
Ενέργειας, στο ∆ήµο Σαρωνικού”, που εδρεύει στην Νέα Σµύρνη Αττικής, στη Λεωφόρο
Συγγρού αριθ. 253, όπως νόµιµα εκπροσωπείται.
2. Προς τον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Σαρωνικού, ως επιβλέπουσα
αρχή της σύµβασης για την “Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος
Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση
Ενέργειας, στο ∆ήµο Σαρωνικού”, που κατοικοεδρεύει στην έδρα του Δήµου Σαρωνικού.
***********************
Ως γνωστόν κατόπιν υπ’ αριθµ. 51/2017 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου
µας, αποφασίσθηκε η διενέργεια δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης για την
“Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού
Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο
Σαρωνικού” και εγκρίθηκε η σχετική µελέτη.
Ο διαγωνισµός διεξήχθη και κατακυρώθηκε στην Ένωση Εταιρειών «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ
ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», χωρίς να αναπτυχθεί ανταγωνισµός, αφού ναι µεν υποβλήθηκαν τρεις (3)
προσφορές, ωστόσο οι δύο (2) απορρίφθηκαν και µόνον η προσφορά της ένωσης αυτής
κρίθηκε αποδεκτή και αξιολογήθηκε.
Όπως, όµως, είχαµε ήδη επισηµάνει κατά την αρχική απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
µας, η µελέτη του έργου περιείχε σηµαντικά λάθη και ανακρίβειες και ως εκ τούτου το
Δηµοτικό Συµβούλιο κατά τη λήψη της απόφασής του στηρίχθηκε σε µη αντικειµενικά και µη
ακριβή στοιχεία. Το γεγονός αυτό εντέλει αποδείχθηκε από τους όρους της σύµβασης που
συνήφθη µε την Ανάδοχο Ένωση, ιδίως από τους όρους που αφορούν τη συνολική ωφέλεια
που τελικά προκύπτει για το Δήµο αλλά και την κατανοµή οφέλους µεταξύ Δήµου και
Αναδόχου (µόλις 10,6% υπέρ του Δήµου έναντι του «λεοντείου» 89,6% υπέρ της Αναδόχου).
Επιβεβαιώνεται επίσης µε βάση τα δεδοµένα οµοίων συµβάσεων που έχουν συνάψει άλλοι
Δήµοι.
Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, σας δηλώνω ότι προτίθεµαι, ευθύς µόλις αναλάβω τα
καθήκοντά µου ως Δήµαρχος, να ζητήσω να επανελεγχθεί, σύµφωνα πάντα µε τα οριζόµενα
στο νόµο, η συναφθείσα σύµβαση, ώστε να διακριβωθεί εάν διασφαλίζονται πλήρως τα
οικονοµικά συµφέροντα του Δήµου και το δηµόσιο συµφέρον.
Για τους λόγους αυτούς, σας καλώ όπως απέχετε από κάθε πράξη εκτέλεσης της σύµβασης
για την “Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού
Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας, στο ∆ήµο
Σαρωνικού”, προκειµένου να µην δηµιουργηθούν τετελεσµένα που θα είναι δύσκολο να
ανατραπούν.
Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής να επιδώσει νοµίµως την παρούσας σε εκείνους προς τους
οποίοςυ απευθύνεται, προς γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη
στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019
Ο εξωδίκως καλών

Categories