3 Συνεδριάσεις του Δημ Συμβουλίου Δευτέρα 29/7

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 29η ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία προέρχονται από αναβολή των συνεδριάσεων (17η και 18η), λόγω έλλειψης απαρτίας:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 130.700,00 € (50% της συνολικής χρηματοδότησης) από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 73.008,00 € από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) για την πράξη «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σαρωνικού” με κωδικό ΟΠΣ 5003608 (2η δόση επιχορήγησης: ποσό 35.100,00 € για Κοινωνικό Παντοπωλείο & ποσό 37.908,00 € για Κοινωνικό Φαρμακείο).
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

3. Κατανομή ποσού 51.174,80 € από χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Π.Δ.Ε. (μέσω του Τ.Ε.Β.Α.) για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες, και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο Δήμος Σαρωνικού (2η κατανομή μέρους 1ης δόσης επιχορήγησης) (Αποδοχή με την απόφαση Δ.Σ. 276/18).
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

4. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

5. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ

6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΙΔ

7. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

8. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών

9. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της EUROBANK για εγκατάσταση ΑΤΜ στη Δ.Κ. Καλυβίων και την Δ.Κ. Σαρωνίδας.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαρωνικού για το έργο «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

11. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής : Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

12. Λήψη απόφασης διοργάνωσης εκδηλώσεων συλλόγων και φορέων που θα γίνουν υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

13. Λήψη απόφασης επί αρ. πρωτ. 4669/19-3-2019 της Κ. Ε. περί διαγραφής οφειλής στο υδρόμετρο Σ87281 και με αρ. παροχής 1015003900.
Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Κουβαρά

14. «Λήψης απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.(Υποθέσεις: κ.κ Λ. Χ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Ατ. Φωτ(ΠΡ4194/18), Μ. Σπ.(ΠΡ8229/18), Π. Ι. και Σ. Ασ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Π.Αν.(ΠΡ7058/18), Μπ. Κλ.(ΠΡ7441/18), Γ. Μ.(ΠΡ9291/18), Δ. Αθ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Δ. Χ.(ΠΡ6350/18), Γ. Αικ.(ΠΡ10749/18), Δ. Θ. (ΠΡ10929/18), Δ. Μ.(ΠΡ10539/18), Π. Μ.(ΠΡ11018/18), Γ. Μ.(ΠΡ10314/18), Σ. Χ.(ΠΡ10475/18), Κ. Ευφ.(ΠΡ11193/18), Μ. Γ.(ΠΡ10898/18), Χ. Γ.(ΠΡ11044/18), Τ. Αικ.(ΠΡ11607/18), Ξ. Ηλ.(ΠΡ10914/18), Δ. Ι.(ΠΡ11640/18), Κ. Ειρ.(ΠΡ11751/18), Λ. Ι.(ΠΡ12242/18), Σ. Σπ.(ΠΡ7001/18), Χ. Όλ.(ΠΡ12183/18), Γκ. Β.(ΠΡ12360/18), Μπ. Ι.(ΠΡ12082/18), Τ. Ε.(ΠΡ13660/18), Μ. Απ.(ΠΡ11655/18), Αρ. Ευγ.(ΠΡ14694/18), Τ. Μ.(ΠΡ55/19), Ρ. Μ.(ΠΡ4052/18), Κ. Γ.(ΠΡ14628/18), Ι Μ Οσ, Γρηγ. Αγ. Όρ.(210/19), Α. Ν.(ΠΡ597/19), Π. Β.(ΠΡ618/19), Σ. Αικ.(ΠΡ651/19), X. V.(ΠΡ1404/19), Γ. Θ.(ΠΡ737/19), Ζ. – Σ. Ε.(ΠΡ1352/19), Π. Μ.(ΠΡ1162/19), Λ. Β.(ΠΡ1400/19), Λ. Πην.(ΠΡ5048/19), Π. Ε.(ΠΡ3859/18), Κ. Βασ.(ΠΡ5519/19), Κ. Διον.(ΠΡ6013/19), Κ. Κων.(ΠΡ6293/19), Τζ. Κων.(ΠΡ5923/18), Τσ. Αικ. (ΠΡ5353/18), Μπ. Δ. (ΠΡ12069/18).
Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής

15. Ονοματοθεσία Οδών
Εισηγητής: Πρόεδροι των Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 29η ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία προέρχονται από αναβολή της συνεδρίασης (19η), λόγω έλλειψης απαρτίας:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

2. Παράταση χρονοδιαγράμματος κατά 12 μήνες σύμφωνα με το Ν. 3316/05 του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της μελέτης: «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

3. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό
κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων»
Εισηγητής :Δήμαρχος

4. Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 12188/16-7-2019 αίτησης του Κ.Δ. περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 29η IOYΛΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια τροφίμων ( νωπά πουλερικά)» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως 31/12/2019.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια τροφίμων (νωπά κρέατα)» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως 31/12/2019.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια ειδών τροφίμων( βρεφικές τροφές τυροκομικά, είδη παντοπωλείου οπωρολαχανικά)» της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως 31/12/2019.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
4. Ορισμός ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 221 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στις σχετικές προκηρύξεις και συμβάσεις.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
5. Ορισμός ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων για παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 221 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στις σχετικές προκηρύξεις και συμβάσεις.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών


Πρόσκληση 22η-2019

Πρόσκληση 20η-2019

Πρόσκληση 21η-2019

Categories