2 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού την Παρασκευή 2/8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 2η AYΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία προέρχονται από αναβολή των συνεδριάσεων (19η και 21η), λόγω έλλειψης απαρτίας:

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  1. Παράταση χρονοδιαγράμματος κατά 12 μήνες σύμφωνα με το Ν. 3316/05 του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της μελέτης: «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  1. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό

κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων»

Εισηγητής :Δήμαρχος

  1. Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 12188/16-7-2019 αίτησης του Κ.Δ. περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 2η AYΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία προέρχονται από αναβολή της συνεδρίασης (22η), λόγω έλλειψης απαρτίας:

 

  1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια τροφίμων ( νωπά πουλερικά)» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως 31/12/2019.

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

  1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια τροφίμων (νωπά κρέατα)» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως 31/12/2019.

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

  1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια ειδών τροφίμων( βρεφικές τροφές τυροκομικά, είδη παντοπωλείου οπωρολαχανικά)» της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως 31/12/2019.

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

  1. Ορισμός ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 221 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στις σχετικές προκηρύξεις και συμβάσεις.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Ορισμός ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων για παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 221 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στις σχετικές προκηρύξεις και συμβάσεις.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories