Με προβλήματα απαρτίας πλέον τα Συμβούλια. Τετάρτη 7/8 νέα συνεδρίαση με τα θέματα δύο συμβουλίων που δεν έγιναν

ΠΡΟΣ
Τον Δημοτικό Σύμβουλο

………………………………………………………………
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 7η AYΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία προέρχονται από αναβολή των συνεδριάσεων (22η και 24ης), λόγω έλλειψης απαρτίας:

1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια τροφίμων ( νωπά πουλερικά)» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως 31/12/2019.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια τροφίμων (νωπά κρέατα)» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως 31/12/2019.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια ειδών τροφίμων( βρεφικές τροφές τυροκομικά, είδη παντοπωλείου οπωρολαχανικά)» της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως 31/12/2019.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
4. Ορισμός ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 221 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στις σχετικές προκηρύξεις και συμβάσεις.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
5. Ορισμός ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων για παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 221 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στις σχετικές προκηρύξεις και συμβάσεις.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

Categories