Οι νέοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων στο Δήμο Σαρωνικού. Επανέρχεται ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη

Με το νέο νομοσχέδιο Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα  που ψηφίστηκε στις 8/8/19 από την Ελληνική Βουλή και στο οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ, αλλάζει η διαδικασία εκλογής των Προέδρων Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τό άρθρο 5 9α, ορίζεται πως “Πρόεδρος του συµβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύµβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασµού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης µεταξύ των υποψηφίων του συνδυασµού του, σύµφωνα µε την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρµόδιο πρωτοδικείο“.

Ετσι λοιπόν εκτός από τους Προέδρους των Κοινοτήτων Καλυβίων και Κουβαρά που ήταν ξεκαθαρισμένο πως οι συνδυασμοί τους έλαβαν  50% + 1 των ψήφων (Χρήστος Ράπτης και Κ Στεργίου αντίστοιχα), ξεκαθαρίζεται ποιοί θα είναι Πρόεδροι στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες Σαρωνικού ως εξής.

Κ. Αναβύσσου. ΟΛΓΑ ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ με 1123 ψήφους (ο συνδυασμός ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ έλαβε 49,76% από τα τα 4021 έγκυρα ψηφοδέλτια)

Κ Σαρωνίδας. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 369 σταυρούς (ο συνδυασμός ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έλαβε  577  από τα 1423 ψχηφοδέλτια,δηλ 40,55%)

Κ Π ΦΩΚΑΙΑΣ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ με 765 σταυρούς ( ο συνδυασμός του, “Π.ΦΩΚΑΙΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ”έλαβε 961 από 2090 ψηφοδέλτια, δηλ 45,98%

Σημειώνεται ότι με τον ίδιο νόμο, οι κοινότητες δεν θα έχουν αποφασιστικό ρόλο στη διαχείριση των πόρων που τους αναλογούν όπως προέβλεπε ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ αλλά μόνο γνωμοδοτικό.


Με το πιό κάτω άρθρο του νέου νόμου επανέρχεται ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης για κάθε Δήμο χωριστά ,όπως ίσχυε με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  καθώς ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗς προέβλεπε μόνον έναν Δημοτικό Διαμεσολαβητή ανά κάθε Περιφέρεια.

Έτσι λοιπόν αναμένεται και στο δικό μας Δήμο να “αναζωπυρωθεί” το ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη θέση την οποία μέχρι την 31/8, θα κατέχει στον δήμο Σαρωνικού ο Ευάγγελος Μιχάλης

Άρθρο 7
Συµπαραστάτης του Δηµότη και Περιφερειακός Συµπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης
1. Τα άρθρα 152 έως 174 του ν. 4555/2018 καταργούνται και επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 77 και 179 του ν. 3852/2010, όπως είχαν τροποποιηθεί µε την παράγραφο 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118). Όπου στις διατάξεις του ν. 4555/2018 αναφέρεται Δηµοτικός Διαµεσολαβητής ή Περιφερειακός Διαµεσολαβητής, νοούνται ο Συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης και ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης, αντίστοιχα.
2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους δήµους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήµους, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου, πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 179 ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) των παρόντων µελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους ως περιφερειακός συµπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο συµπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άµεσα θιγόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήµου, των νοµικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαµεσολάβηση προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφεροµένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη µετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήµου, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συµπαραστάτης µπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήµου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόµενα κακοδιοίκησης, ο συµπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήµου για την αποτροπή επανάληψής τους.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο συµπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άµεσα θιγόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων για  ακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νοµικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαµεσολάβηση προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφεροµένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη µετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συµπαραστάτης µπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόµενα κακοδιοίκησης, ο συµπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.»

Α.Ξυγκάκης ( με πηγές αναφοράς την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το νέο ν/σ που ψηφίστηκε στις 8/8/19 και τις σχετικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου)

Categories