Σαρωνικός. Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 η εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με εγκύκλιο του ΥΠΕΣ παρέχονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία εγκατάστασης των νέων Δημοτικών Αρχών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023 λαμβάνει χώρα την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Συνεπώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού καθώς και η εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, η οποία ακολουθεί και λαμβάνει χώρα μετά την επίτευξη εκλογής όλων των μελών του προεδρείου, η οποία είναι ΕΙΔΙΚΗ και πραγματοποιείται μόνο για το σκοπό αυτόν, να γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 1/9/19
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να υπάρξει συζήτηση για άλλο θέμα στο συμβούλιο

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προέρχεται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν κατάφερε να εκλέξει δήμαρχο, ενώ ο γραμματέας προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη.

Την πρόσκληση στους συμβούλους του νέου δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή των μελών του προεδρείου του απευθύνει ο σύμβουλος του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης του αποτελέσματος της εκλογής, όπως αυτή εκδόθηκε από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Στην ειδική συνεδρίαση εκλογής του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου προεδρεύει ο δημοτικός σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής, σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου

Ο ειδικός γραμματέας τηρεί πρακτικό αποκλειστικά για την εκλογή των μελών του προεδρείου, καθώς και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, τα οποία εκλέγονται στην ίδια ειδική συνεδρίαση, μετά την ολοκλήρωση της εκλογής του συνόλου των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για τη νέα δημοτική περίοδο16

Επισημαίνεται ότι όπως γίνεται δεκτό στην υπ’ αριθμ. 234/2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου δεν έχει υποχρεωτικά δημόσιο χαρακτήρα, «χωρίς, όμως, τούτο να αποκλείεται, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το κυρίαρχο όργανο, ήτοι το δημοτικό συμβούλιο»

 Εκλογή. Αφού διαπιστωθεί η απαρτία της ειδικής συνεδρίασης , τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εκλέγουν χωριστά για κάθε αξίωμα τα μέλη του προεδρείου με μυστική ψηφοφορία.  Η ψηφοφορία διενεργείται με ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων, ενώ δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα όσοι δημοτικοί σύμβουλοι το επιθυμούν, χωρίς την ανάγκη τήρησης ποσόστωσης από τα δύο φύλα, από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στις οικείες νομοθετικές διατάξεις
Η εκλογή του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει χώρα στην ίδια συνεδρίαση, αλλά σε δύο διακριτές μεταξύ τους φάσεις, ως ακολούθως:

Α’ στάδιο – ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία για ανάδειξη προτεινόμενων. Ο προεδρεύων σύμβουλος καλεί τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην παράταξη που εξέλεξε δήμαρχο να
εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης.
Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Στη συνέχεια, ο προεδρεύων σύμβουλος καλεί τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη, να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Η διαδικασία εκλογής είναι ίδια με εκείνη που ακολουθείται για την ανάδειξη του προτεινόμενου προέδρου του συμβουλίου
Τέλος, καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία.
Υπογραμμίζεται, στο σημείο αυτό, ότι:  σε περίπτωση που υποβάλλεται μία μόνο υποψηφιότητα για κάποιο/α από τα αξιώματα του προεδρείου, η υποψηφιότητα αυτή προάγεται στη β’ φάση της
διαδικασίας άνευ ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας..

Β’ στάδιο – επικύρωση εκλογής από το δημοτικό συμβούλιο
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των προτεινόμενων υποψηφίων για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο καλείται από τον προεδρεύοντα να επικυρώσει ως σώμα με ψηφοφορία την εκλογή των υποδειχθέντων υποψηφίων.

Αναλυτικές λεπτομέρειες στην Eγκύκλιο του ΥΠΕΣ ΕΔΩ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αναλυτικά η εγκυκλιος εδω

ΠΗΓΕΣ. aftodioikisi.gr ΚΑΙ ΥΠΕΣ

 

Categories