ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 «∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης», στους
δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται εντός δύο (2) µηνών από την
εγκατάσταση των ∆ηµοτικών Αρχών, ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, ως όργανο µε
συµβουλευτικές αρµοδιότητες.
Η διάρκεια της θητείας της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των
∆ηµοτικών Αρχών.
Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της
τοπικής κοινωνίας και από δηµότες, που συµµετέχουν σε αριθµό ίσο µε το ένα τρίτο (1/3)
του αριθµού των µελών εκπροσώπων φορέων.
α) των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστηµονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συµβουλίων νέων
ι) δηµότες
Οι δηµότες ορίζονται µετά από κλήρωση, µεταξύ των εγγεγραµµένων σε ειδικό κατάλογο
που τηρείται στο δήµο και στον οποίο µπορεί να εγγράφεται κάθε δηµότης που είναι
εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήµου.
Έναν τουλάχιστον µήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο ∆ήµαρχος δηµοσιεύει
υποχρεωτικά µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου πρόσκληση προς τους δηµότες για
εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούµενου εδαφίου.
Για τον λόγο αυτό και προκειµένου το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο να προβεί στη
συγκρότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Σαρωνικού, για την
∆ηµοτική Περίοδο 2019-2023, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι φορείς και οι δηµότες που είναι
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους του ∆ήµου, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους, µέχρι και την 11η Οκτωβρίου 2019.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αλλά και για την συµµετοχή των φορέων
στην Επιτροπή καθώς και για την εγγραφή τον δηµοτών στον ειδικό κατάλογο, µπορείτε
ν’ απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2299320300 και 2299320338.( αρµόδια υπάλληλος ∆έδε
Ελένη)

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Σαρωνικού.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Categories