Οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων Σαρωνικού

Απόφαση ∆ηµάρχου 453 για τον ορισµό Αντιδηµάρχων & Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του (άρθρο 59)
Ο ∆ήµαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραµµα
Κλεισθένης Ι, αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του
∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
“Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύµφωνα µε το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3
ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά µε την αντιµισθία.
5. Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον ∆ήµο Σαρωνικού , σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός
του ανέρχεται στους 29.002 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Σαρωνικού έχει πέντε (5) Κοινότητες.
7. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήµαρχοι.
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισµός Αντιδηµάρχων.
9. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. (ΦΕΚ 4224 ΤΕΥΧΟΣ Β/28-8-16)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Σαρωνικού
κατά τόπον, µε θητεία από 1/9/2019 έως 6/11/2021.
1. τον κ. Πατσιαούρα Ηλία κατά τόπον για την Κοινότητα Αναβύσσου
2. τον κ. Μπούτση Βασίλειο κατά τόπον για την Κοινότητα Καλυβίων
3. τον κ. Γκίκα Κωνσταντίνο κατά τόπον για την Κοινότητα Κουβαρά
4. τον κ. Κυριακόπουλο Ιωάννη κατά τόπον για την Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας.
5. τον κ. Γαλάνη Χαράλαµπο κατά τόπον για την Κοινότητα Σαρωνίδας
και τους µεταβιβάζει τις εξής αρµοδιότητες :
α. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
κοινότητα
β. Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού γραφείου, που βρίσκεται στη κοινότητα, σε
κατάσταση καλής λειτουργίας
γ. την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων.
δ. τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων
τους.
Β. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου
Σαρωνικού, µε θητεία από 1/9/2019 µέχρι 6/11/2021, εντός της τρέχουσας δηµοτικής
περιόδου, και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής:
1. το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Γκίνη Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών
και Οικονοµικών θεµάτων και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Α. Οικονοµικών θεµάτων και ιδίως:
i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του
∆ήµου και συγκεκριµένα των: Προϋπολογισµού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προµηθειών,
Λογιστηρίου – ∆ιπλογραφικού, Ταµείου, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού
γραφείων, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων.
ii. Την έκδοση του τεκµηριωµένου αιτήµατος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Β. ∆ιοικητικών θεµάτων και ιδίως:
– την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής
Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.
– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού
– την τέλεση γάµων
– την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών
– τη λειτουργία των ΚΕΠ,
– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση,
– τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια
– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και µεταναστών
– τη οργάνωση διαδικασιών ποιοτικής λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας Υπηρεσιών του
∆ήµου.
– την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας ∆ιαφάνειας, ∆ιοικητικής υποστήριξης
αιτηµάτων πολιτών.
– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες
σε συνεργασία µε την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Ράπτη ∆ήµητρα.
Γ. τις ∆ιεθνείς Σχέσεις και τις ∆ιακρατικές Συνεργασίες και Αδελφοποιήσεις του ∆ήµου σε
συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο κ. Μπούτση Βασίλειο.
∆. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής
κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισµάτων και αγροτικών
δρόµων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών µε τις ανωτέρω
αρµοδιότητες κατά νόµο εγγράφων στον τοµέα ευθύνης του.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάµων
2. το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κυριακόπουλο Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκών προγραµµάτων και Τουρισµού και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Α. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη
των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και
συγκεκριµένα της ∆ιεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραµµατειακής
Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραµµατισµού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων,
Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων
Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισµού, ∆ικτύων Τεχνικών Συνεργείων,
Προγραµµατισµού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
Β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και των αντίστοιχων
οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων πολεοδοµίας,
χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδοµικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρµογών,
Οικοδοµικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραµµατείας.
Γ. Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού και ιδίως τα θέµατα προβολής και Τουρισµού
∆. τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που
συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης.
Ε. Την ευθύνη και την εποπτεία για την προετοιµασία φακέλου µεγάλων τεχνικών έργων
και τη διεκδίκηση χρηµατοδοτήσεων από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους.
ΣΤ. Τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας σε συνεργασία µε τις κατά τόπους κοινότητες.

Ζ. Την εκτέλεση αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
Η. Την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε συνεργασία µε την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα
Ράπτη ∆ήµητρα.
Θ. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιµητηρίου της Κοινότητας Παλ. Φώκαιας
Ι. Κατασκευή παιδικών χαρών
Κ. Την εποπτεία της εύρυθµης λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης όλων των
δηµοτικών κτιρίων και των σχολικών µονάδων του ∆ήµου σε συνεργασία µε τον
Αντιδήµαρχο Μπούτση Βασίλειο.
Λ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής
κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισµάτων και
αγροτικών δρόµων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών µε τις
ανωτέρω αρµοδιότητες κατά νόµο εγγράφων στον τοµέα ευθύνης του.
Μ. Την τέλεση πολιτικών γάµων
3. το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Γκίκα Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Τοπικής
Οικονοµίας και Εµπορίου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Α. Καταστηµάτων, επιχειρήσεων και εµπορίου
-τον έλεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε
επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα.
– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος
– την προστασία της δηµόσιας υγείας, τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και
επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
– τη λειτουργία ∆ηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
– τη ∆ιαφήµιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας
διαφήµισης.
– την επιβολή πρόστιµων για τα παράνοµα πλαίσια και τις παράνοµες πινακίδες
(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την
επιβολή προστίµων των ανωτέρω αρµοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και
εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων
του ∆ήµου.
Β. τα θέµατα δευτερογενούς τοµέα µεταποίησης και βιοµηχανικής παραγωγής και του
τριτογενούς τοµέα εµπορίου και υπηρεσιών, όπως αδειοδοτήσεις και ρύθµισης εµπορικών
και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Γ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής
κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισµάτων και
αγροτικών δρόµων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών µε
τις ανωτέρω αρµοδιότητες κατά νόµο εγγράφων στον τοµέα ευθύνης του.
∆. Την τέλεση πολιτικών γάµων
4. το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μπούτση Βασίλειο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο ∆/νση
Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων και του µεταβιβάζει τις
παρακάτω αρµοδιότητες:
Α. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, και
∆ιαχείρισης Υλικών, Καυσίµων, ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού.
Β. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος
– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του ∆ήµου, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται
κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
– την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων των σχολικών µονάδων του ∆ήµου
– την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
– Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου κίνησης οχηµάτων σε όλο το ∆ήµο.
– Την εποπτεία της εύρυθµης λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης όλων των
δηµοτικών κτιρίων και των σχολικών µονάδων του ∆ήµου σε συνεργασία µε τον
Αντιδήµαρχο Κυριακόπουλο Ιωάννη
– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων καθώς και την ευθύνη
λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.
Γ. την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση απορριµµάτων (Ανακύκλωση κ.λπ.).
∆. τη ∆ηµοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθµευσης, καθώς και τον έλεγχο
της στάθµευσης των αυτοκινήτων.
‡ Την οργάνωση του συστήµατος αποθήκης στη ∆.Κ. Καλυβίων, της λειτουργίας
αυτής και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων
‡ την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα τη λήψη µέτρων
για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις
αρµοδιότητες στον τοµέα των µεταφορών.
‡ Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του τµήµατος ύδρευσης-άρδευσηςαποχέτευσης διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται
κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, όσον αφορά τις καταµετρήσεις.
‡ Τις επισκευές οδικού δικτύου και αγροτικών δρόµων.
‡ Τη συντήρηση των αντλιοστασίων, τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης,
των βιολογικών καθαρισµών και τη συντήρηση και διαχείριση των συστηµάτων
ύδρευσης και άρδευσης.
Ε. τις ∆ιεθνείς Σχέσεις και τις ∆ιακρατικές Συνεργασίες και Αδελφοποιήσεις του ∆ήµου σε
συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο κ. Γκίνη Χρήστο.
ΣΤ. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του Τµήµατος Αστικού και Περιαστικού
Πρασίνου και της διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται
κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο κ. Γαλάνη
Χαράλαµπο.
Ζ. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιµητηρίου της Κοινότητας Καλυβίων.
Η. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής
κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισµάτων και
αγροτικών δρόµων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών µε
τις ανωτέρω αρµοδιότητες κατά νόµο εγγράφων στον τοµέα ευθύνης του.
Θ. Την τέλεση πολιτικών γάµων
5. το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Πατσιαούρα Ηλία καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Παιδείας &
Κοινωνικής Πολιτικής και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη για την υποβολή και διεκπεραίωση όλων των προγραµµάτων
που έχουν σχέση µε τον τοµέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Κοινωνικό
Παντοπωλείο κλπ).
Την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών ως επίσης και την
εφαρµογή των σχετικών µε αυτές προγραµµάτων, την υποστήριξη και φροντίδα
ευπαθών κοινωνικών οµάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις
εθελοντισµού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρµοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του
Κ∆Κ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων,
πιστοποιητικών, επιδοµάτων, την επιβολή προστίµων, την ευθύνη λειτουργίας και
εποπτείας των φορέων και της κείµενης νοµοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την
ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.
Β. Εποπτεία και έλεγχος θεµάτων παιδείας.
Γ. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, σε
συνεργασία µε την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Ράπτη ∆ήµητρα.
∆. Την εναρµόνιση δράσεων και έργων για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες
Ε. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιµητηρίου της Κοινότητας Αναβύσσου
ΣΤ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής
κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισµάτων και
αγροτικών δρόµων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών µε τις
ανωτέρω αρµοδιότητες κατά νόµο εγγράφων στον τοµέα ευθύνης του.
Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάµων.
6. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Γαλάνη Χαράλαµπο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο
Πολιτικής Προστασίας και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Α. Τον συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
Β. Την οργάνωση του συστήµατος αποθήκης στη ∆.Κ. Αναβύσσου, της λειτουργίας αυτής
και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων.
Γ. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του Τµήµατος Αστικού και Περιαστικού
Πρασίνου και της διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται
κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο κ. Μπούτση
Βασίλειο.
∆. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής
κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισµάτων και
αγροτικών δρόµων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών µε
τις ανωτέρω αρµοδιότητες κατά νόµο εγγράφων στον τοµέα ευθύνης του.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάµων
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι µέλη
του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου.
Η ανάκληση του αντιδηµάρχου είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από τον
ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του
α. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Γκίνη Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί
ο Αντιδήµαρχος κ. Κυριακόπουλος Ιωάννης.
β. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Κυριακόπουλου Ιωάννη που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Μπούτσης Βασίλειος.
γ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Γκίκα Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Πατσιαούρας Ηλίας,
δ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Μπούτση Βασίλειου που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Γαλάνης Χαράλαµπος.
ε. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Πατσιαούρα Ηλία που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Γκίκας Κωνσταντίνος.
στ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Γαλάνη Χαράλαµπου που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Γκίκας Κωνσταντίνος,
Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Μπούτσης Βασίλειος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ.
Γκίνη Χρήστο.
Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και, αν δεν υπάρχει
ηµερήσια, σε µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Categories