Δελτίο Τύπου Αντιδημάρχου Β. Μπούτση

Δελτίο Τύπου Αντιδημάρχου Β. Μπούτση -16/9/19

O πρώτος στους ψήφους, στην κορυφαία θέση ευθύνης!

Με απόφαση του δημάρχου Πέτρου Φιλίππου ανακοινώθηκαν οι αρμοδιότητες στο Δήμο Σαρωνικού. Όπως ήταν φυσικό ο Βασίλης Μπούτσης, ο πρώτος στους ψήφους στις δημοτικές εκλογές, ανέλαβε την κορυφαία θέση του Αναπληρωτή Δημάρχου και των Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων.

Ο κ. Μπούτσης δήλωσε: «Πρώτα οι πολίτες του Δήμου και τώρα ο Δήμαρχος με χρέωσαν με την κορυφαία ευθύνη απέναντι τους. Θέση τιμής, αλλά και αυστηρό προσωπικό μήνυμα. Που απαιτεί από μένα μαχητικότητα: για λιγότερα προβλήματα, γρήγορες λύσεις, άμεσα αποτελέσματα υπέρ πολίτη και πόλης.»

Πιο συγκεκριμένα:
«Ο κ. Μπούτσης Βασίλειος αναλαμβάνει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος στη ∆/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και
∆ιαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισμού.
Β. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος
– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του ∆ήµου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται
κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
– την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων των σχολικών µονάδων του ∆ήµου
– την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
– Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου κίνησης οχημάτων σε όλο το ∆ήµο.
– Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης όλων των
δημοτικών κτιρίων και των σχολικών µονάδων του ∆ήµου σε συνεργασία µε τον
Αντιδήμαρχο Κυριακόπουλο Ιωάννη
– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη
λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.
Γ. την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση απορριµµάτων (Ανακύκλωση κ.λπ.).
∆. τη ∆ηµοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο
της στάθμευσης των αυτοκινήτων. Την οργάνωση του συστήματος αποθήκης στη ∆.Κ. Καλυβίων, της λειτουργίας
αυτής και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων. Την απομάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη µέτρων
για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις
αρµοδιότητες στον τοµέα των µεταφορών. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του τµήµατος ύδρευσης-άρδευσης αποχέτευσης διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται
κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, όσον αφορά τις καταμετρήσεις. Τις επισκευές οδικού δικτύου και αγροτικών δρόμων. Τη συντήρηση των αντλιοστασίων, τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης,
των βιολογικών καθαρισμών και τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων
ύδρευσης και άρδευσης.
Ε. τις ∆ιεθνείς Σχέσεις και τις ∆ιακρατικές Συνεργασίες και Αδελφοποιήσεις του ∆ήµου σε
συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο κ. Γκίνη Χρήστο.
ΣΤ. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του Τµήµατος Αστικού και Περιαστικού
Πρασίνου και της διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται
κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο κ. Γαλάνη Χαράλαµπο.
Ζ. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιµητηρίου της Κοινότητας Καλυβίων.
Η. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής
κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισµάτων και
αγροτικών δρόµων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών µε
τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόµο εγγράφων στον τοµέα ευθύνης του.
Θ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Αυτές είναι οι αρμοδιότητες καθώς και αναπληρωτής Δήμαρχος. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπούτσης Βασίλειος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο.»

Categories