Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού στις 25-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 25η Σεπτεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα TETAΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 20.650,00€ από το Υπουργείο
Εσωτερικών για καταβολή της εκλογικής αποζηµίωσης των υπαλλήλων του ∆ήµου
Σαρωνικού για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών
εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
2. Κατανοµή ποσού 313.096,60€ από χρηµατοδότηση του συγχρηµατοδοτούµενου
προγράµµατος του Π∆Ε (µέσω του ΤΕΒΑ) για την πράξη «Αποκεντρωµένες προµήθειες
τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών
µέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο ∆ήµος Σαρωνικού (3η
κατανοµή υπολοίπου 1ης δόσης επιχορήγησης) ( αποδοχή µε την απόφαση ∆,Α, 276/2018)
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
3. 4η
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
4. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων β΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του
∆ήµου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή
5. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης της νοµιµοποίησης της εκπροσώπησης του ∆ήµου στα
πιστωτικά ιδρύµατα, Τράπεζα της Ελλάδος και Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
λόγω λήξης των νοµιµοποιητικών εγγράφων εκπροσώπησης την 31η
/8/2019.
Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία
6. Τακτοποίηση οφειλών του ∆ήµου Σαρωνικού προς τη ∆.Ο.Υ. Κορωπίου για πρόστιµο
επιβολής ∆ιοικητικών Κυρώσεων.
Εισηγητής: ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού –Λογιστηρίου και Προµηθειών
8. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού.(ως
προς το εδάφιο που αφορά την ∆ιοίκηση)
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
9. Λήψη απόφασης για τον ορισµό ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
10. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού ως προς
το άρθρο 3 «∆ιοίκηση».
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
11. Λήψη απόφασης για τον ορισµό ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ « Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
12. Ορισµός αντιπροσώπων του ∆ήµου Σαρωνικού στον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο
Λαυρεωτικής.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
13. Ορισµός εκπροσώπων του ∆ήµου Σαρωνικού στην Ε.Ο.Ε.Σ. Αµφικτυονία.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
14. Λήψη απόφασης επί των αρ. πρωτ, 14442/29-8-2019 και 12615/22-7-2019 αιτήσεων των
Ρ.Ε. και Β.Α. περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιµολόγιο Ύδρευσης.
Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας
15. Λήψη απόφασης συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων
(EWRC) που θα πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλες από τις 7 έως 10 Οκτωβρίου 2019 και
εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
16. Λήψη απόφασης συµµετοχής στο πανελλήνιο συνέδριο για την Σύγχρονη Πόλη που
διοργανώνεται από τον ∆ήµο Τρικκαίων 26 έως 28 Σεπτεµβρίου 2019

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories