17/10-Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 17η Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Επανεξέταση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες παραλαβής και διαχείρισης ογκωδών και στερεών αποβλήτων των ΔΕ Καλυβίων και Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Επανεξέταση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας « Εργασίες παραλαβής και διαχείρισης ογκωδών και στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 218.561,30€ από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού»

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 31.993,65€ από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο

«Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού»

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.040,97€ από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο

«Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού»

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή αυτού, στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.

Εισηγητής: αρ.πρωτ.432/4-9-2019 έγγραφο της Π.Ε.Δ.Α.

 1. Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της εργολαβικής σύμβασης για την περαίωση των εργασιών του έργου « Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

 1. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

 1. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΔΔ Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

 1. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» του βρεφονηπιακού σταθμού «Νέα Δομή Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλυβίων» και του παιδικού σταθμού «Νέα Δομή Παιδικός Σταθμός Λαγονησίου» στην Κοινότητα Καλυβίων.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

 1. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης της υπ’ αριθμ 3935/23-12-2016 απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού», με κωδικό ΟΠΣ 5002642, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό της πράξης και ως προς τον αριθμό των στελεχών.

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης της νομιμοποίησης της εκπροσώπησης του Δήμου στα πιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζα της Ελλάδος και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λόγω λήξης των νομιμοποιητικών εγγράφων εκπροσώπησης την 31η/8/2019.

Εισηγητής: Ταμειακή Υπηρεσία

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων

(άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκποιούμενων Ακινήτων (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 194-199 Ν.3463/2006).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία (παρ.6 του άρθρου 199 Ν. 3463/2006).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Λήψη απόφασης εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Καλύβια 11-10-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories