Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Σαρωνικού, Μιλτιάδη Κλάπα

Αναρτήθηκαν στη σελίδα του Δήμου Σαρωνικού, οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Μιλτιάδη Κλάπα ο οποίος τοποθετήθηκε με την 456/6/9/19 απόφαση του Π.Φιλίππου-όπως αναφέρεται στην αρχή του Εγγράφου.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ήµαρχος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αττικής
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ.58 «αρµοδιότητες ∆ηµάρχου» του Ν.3852/10 , «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση ∆ηµοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 , όπως συµπληρώθηκε και
ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.2 του Ν. 3801/2009 , «Ρυθµίσεις
θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης»
4. Την υπ’ αριθµ. 456/06-09-2019 απόφαση του ∆ηµάρχου Σαρωνικού περί
πρόσληψης Γενικού Γραµµατέα.
5. Την περίπτωση β της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4623/2019, στην οποία
προβλέπεται η απόφαση του αρµοδίου για το διορισµό του Γενικού
Γραµµατέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.
6. Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σαρωνικού ΦΕΚ
4224 τευχ. Β/28-8-16 όπου προβλέπεται θέση Γενικού Γραµµατέα.
7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών µε σκοπό την ταχεία
διεκπεραίωση των υποθέσεων, για την εξασφάλιση της εύρυθµης και
αποδοτικής λειτουργίας καθώς και για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική
άσκηση των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών του ∆ήµου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Πέραν των όσων προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3584/2007
όπως συµπληρώθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.2 του Ν.
3801/2009 , «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» όπως περιγράφονται παρακάτω:
1. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών µε ή χωρίς
αποδοχές και µετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των
υπαλλήλων του ∆ήµου.
2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις
υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την άσκηση του έργου τους.
3. Προβαίνει στη µελέτη και εισήγηση µέτρων για τη βελτίωση και
προαγωγή των λειτουργιών του ∆ήµου.
4. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των
θεµάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον των Συλλογικών Οργάνων
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε
αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο
5. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων των
Συλλογικών Οργάνων από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
6. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης
του ∆ήµου σύµφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις
συγκεκριµένες αποφάσεις και ενηµερώνει σχετικά τα Συλλογικά Όργανα
7. Μεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικής δράσης των
υπηρεσιών του ∆ήµου, την προσαρµογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού
δυναµικού και των τεχνικών µέσων του ∆ήµου.
8. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στο ∆ήµο
Β. Επιπλέον εξουσιοδοτούµε τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Σαρωνικού για
την υπογραφή «Με εντολή ∆ηµάρχου» παράλληλα µε τον ∆ήµαρχο και τους
αρµόδιους Αντιδηµάρχους:
1. Των εσωτερικών εγκυκλίων και εγγράφων για την καλύτερη κατάσταση του
προσωπικού και την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του
∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του.
2. Των την παραλαβή δικογράφων µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου
δικαιώµατος
3. Των προσκλήσεων υπηρεσιακών συσκέψεων
4. Των υπηρεσιακών σηµειωµάτων στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5. Των πάσης φύσεως διαβιβαστικών εγγράφων και εγγράφων που
απευθύνονται σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα, Οργανισµούς,
Οργανώσεις, ∆ηµότες κ.λπ για την αντιµετώπιση θεµάτων στο πλαίσιο της
κείµενης νοµοθεσίας
6. Των Πράξεων περικοπής αποδοχών
7. Των Πράξεων καταλογισµού
8. Των Βεβαιώσεων του γνησίου της υπογραφής σε πρωτόκολλα
παραλαβής και σε πρακτικά επιτροπών και όπου αλλού απαιτείται σύµφωνα
µε το νόµο
9. Των Εκθέσεων αξιολόγησης προσωπικού και υπηρεσιών
10.Της Αλληλογραφίας µε υπηρεσίες φορείς και πολίτες
11. Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.
Επίσης µεταβιβάζουµε στον Γενικό Γραµµατέα το δικαίωµα να υπογράφει «Με
εντολή ∆ηµάρχου» όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα που απαιτούνται από την
κείµενη νοµοθεσία για την ολοκλήρωση κάθε προµήθειας υλικών, υπηρεσιών ή
έργων, ήτοι ενδεικτικά:
• Την Πρόσκληση προς τους οικονοµικούς φορείς για υποβολή προσφοράς
• Την Πρόσκληση προς τους οικονοµικούς φορείς για το άνοιγµα των
προσφορών, εάν δεν ορίζεται στην οικεία ∆ιακήρυξη
• Την Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης ή της Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τις
περιπτώσεις που εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 80 παρ. 9, 103 και
105 3γ του ν. 4412/2016 όπως ισχύει
• Την Πρόσκληση στον ανάδοχο για την υπογραφή της σύµβασης.
ΙΙ. Η κατά τα ανωτέρω µεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή
∆ηµάρχου» ασκείται παράλληλα από τον ∆ήµαρχο.
Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται αµέσως και µετά τον ∆ήµαρχο όλων των
Υπηρεσιών του ∆ήµου και προσυπογράφει τα από τον ∆ήµαρχο υπογραφόµενα
έγγραφα.
ΙΙΙ. Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του
∆ήµου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος
IV. Η παρούσα ισχύει από την εποµένη της τελευταίας δηµοσιεύσεως, σύµφωνα
µε τα προαναφερθέντα.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ποιος είναι ο Μιλτιάδης Κλάπας

Ο Ηλίας-Μιλτιάδης Κλάπας γεννήθηκε το 1961 στην Πρέβεζα, είναι έγγαμος και πατέρας τριών (3) παιδιών. Σπούδασε στο Χημικό Τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1981-1985) Χημικός με κατεύθυνση την Βιομηχανική χημεία.

Εργάσθηκε στον αγροτικό τομέα στην ΕΑΣ Πρέβεζας από το 1989. Διετέλεσε Προϊστάμενος του χημείου (1989-1998), Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικών Βιομηχανιών (1999-2002), Γενικός Διευθυντής (1/2011-7/2011)

Υπηρέτησε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως Αντιδήμαρχος Πρέβεζας (1991 έως το1996). Εκλέχθηκε Δήμαρχος Πρέβεζας το 2002 και επανεκλέχθηκε το 2006. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας την περίοδο 1995-1998. Την περίοδο 2007-2010 ορίσθηκε αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης στο Συμβούλιο Περιφερειών της Ευρώπης. Το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Πρέβεζας.

Ο κ. Κλάπας έχει διατελέσει ακόμη Επιστημονικός σύμβουλος του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας (2012-2013). Έχει πάρει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και έχει δημοσιεύσει άρθρα επιστημονικά και σχετικά με την αυτοδιοίκηση.Πηγή: iefimerida μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τον Ιούνιο του 2016 έως και το Μάιο του 2017 ήταν Συντονιστής του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων Φιλιππιάδας.

 

 

 

Categories