Οι 5 εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Σαρωνικού

Οι κάτωθι πέντε εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι µε δικαίωµα υπογραφής, για τον συντονισµό και την εποπτεία συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου, ορίστηκαν από τον Δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου με σχετική απόφασή του, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου

  1. Μαρία Γκίνη
  2. Ευάγγελος Ζεκάκος
  3. Αθανάσιος Καραγιάννης
  4. Δημήτρης Παπαχρήστου
  5. Νίκος Πουλόπουλος

 

Καλύβια, 9/9/19
Ταχ. ∆/νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου
Τ.Κ. 190 10 Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 462
Τηλ.: 2299320308 Αριθ.πρωτ. 14891
Fax: 2299048653
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει µε ρητή εντολή του, τους κάτωθι δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας
ως εντεταλµένους δηµοτικούς συµβούλου µε δικαίωµα υπογραφής, για τον
συντονισµό και την εποπτεία συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου από 1/9/2019
έως 6/11/2021 και αναθέτει σ΄ αυτούς τα παρακάτω:

Α) ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
Αρµοδιότητες σε θέµατα πολιτισµού και τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των
αιθουσών και χώρων του ∆ήµου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Συνεπικουρεί το ∆ήµαρχο

Β) ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών
µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών
Καθαριότητας – Φωτισµού, Ελέγχου, ∆ηµοτικής περιουσίας και Ταµειακής
Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης
Συνεπικουρεί το ∆ήµαρχο

Γ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
• Επίβλεψη των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας
• Αρµοδιότητες σε θέµατα πρωτογενούς τοµέα (Αγροτικής Ανάπτυξης,
Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
• Την ευθύνη των ∆ασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών
εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Συνεπικουρεί το ∆ήµαρχο

∆) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
‡ Αρµοδιότητες σε θέµατα του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
Ανάπτυξης του ∆ήµου, ως επίσης και των ετήσιων προγραµµάτων δράσης.
‡ Την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας Εναλλακτικών
Μορφών Ενέργειας, έρευνας, τεχνολογίας και εν γένει την ποιότητα ζωής
‡ Αρµοδιότητες σε θέµατα συµβουλευτικής αγωγής και δράσεις νεολαίας, το
τοπικό συµβούλιο νέων, των θεµάτων νεολαίας, το συµβούλιο πρόληψης
παραβατικότητας.
‡ Απασχόλησης, εθελοντισµού και δια βίου µάθησης.
Συνεπικουρεί το ∆ήµαρχο

Ε) ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• Αρµοδιότητες στα θέµατα Αθλητισµού και Υγείας
Συνεπικουρεί το ∆ήµαρχο
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Categories