23/10-Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 23η Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα TETAΡΤΗ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Σαρωνικού στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.)

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την επικείμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο Πάνειον όρος.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 Διοίκηση (εναρμόνιση με την τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» ΦΕΚ 3537/20-9-2019)

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 Διοίκηση (εναρμόνιση με την τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» ΦΕΚ 3537/20-9-2019)

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Δήμου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 «Όργανα Διοίκησης»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»

 

 1. Λήψη απόφασης περί διαγραφής παραστατικών από την οικονομική διαχείριση, λόγω παραγραφής.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 1.250.000,00€ από χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΠΔΕ (μέσω του ΤΕΒΑ) για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο Δήμος Σαρωνικού (2η δόση επιχορήγησης)

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

 1. Λήψη απόφασης περί ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Σαρωνικού στην Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ/01.07.2019 (ΦΕΚ 2680/01.07.2019 τεύχος B’) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγητής: Ταμειακή Υπηρεσία

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ.142/2019 απόφασης Δ.Σ. περί « Αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης ποσού 130.700,00€ (50% της συνολικής χρηματοδότησης) από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών.

 

 1. Τακτοποίηση οφειλών του Δήμου Σαρωνικού προς την Α.Α.Δ.Ε. για αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με την 1423/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού αρμοδίου οργάνου για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 80 του Ν. 3463/06(ΚΔΚ).

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 1. Αντικατάσταση μελών Επιτροπών Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Σαρωνικού και της Περιφέρειας Αττικής.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

 

 1. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού προέδρου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Καλύβια 18 -10-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories