“ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”. (του Ντίνου Χασάπη)

Καθώς το ζήτημα των απορριμμάτων και κυρίως η αποκομιδή και διαχείριση των κλαδεμάτων είναι τα καυτά θέματα που διχάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού και με δεδομένη την αναγγελία της Δημοτικής Αρχής  για την άμεση δημιουργία “Γωνιών Ανακύκλωσης” και την μετέπειτα θεσμοθέτηση των ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ο Καθηγητής Ντίνος Χασάπης μας έστειλε επιστολή προς δημοσίευση με σημαντικές πληροφορίες για το ισχύον νομικό καθεστώς καθώς και πρόταση για την αξιοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων η οποία είναι, υπό προϋποθέσεις, πιο εύκολη (όχι απλή) και μπορεί να αξιοποιήσει και τον υπάρχοντα κλαδοτεμαχιστή ως μέρος του εξοπλισμού που απαιτείται

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .

Είμαι μόνιμος κάτοικος από το 2003. Διαπιστώνω ότι η ανεπαρκής (τουλάχιστον) διαχείριση των στερεών απορριμμάτων έχει φθάσει σε οριακά σημεία. Η κατάσταση διαχρονικά χειροτερεύει και οι αντιδράσεις των αιρετών συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης εξαντλούνται σε αλληλοκατηγορίες και δικαιολογίες όπως, ενδεικτικά, η απάντηση αν/δημάρχου ότι ακόμη ενημερώνεται (5 μήνες από την εκλογή του)

Η αναμονή ενός νέου σχεδιασμού διαχείρισης , όταν μπορεί να δοθούν ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΪ λύσεις από την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας (ψηφίστηκε το 2011) και του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων (ψηφίστηκε το 2015) έφερε στο προσκήνιο τα ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ορισμοί και κατηγορίες Πράσινων Σημείων

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4042/2012, και το άρθρο 21 του Ν. 4447/2016:

Πράσινο Σημείο ορίζεται «χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Γωνιά Ανακύκλωσης ορίζεται «δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον οικείο O.T.A. Α’ βαθμού».

Τα 1.000 m2 αποτελούν το όριο μέχρι το οποίο ένα ΠΣ, χαρακτηρίζεται Μικρό Πράσινο Σημείο (μΠΣ), ενώ αν η έκτασή του είναι μεγαλύτερη το ΠΣ χαρακτηρίζεται Μεγάλο Πράσινο Σημείο (ΜΠΣ). Οι Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ) είναι σημεία συλλογής αποβλήτων σε έκταση περιγράμματος μέχρι 50 m2

Ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση, με βάση την αποθηκευτική ικανότητα σε τόνους ανά έτος, ως εξής:

Όσον αφορά τις κατηγορίες αποβλήτων – υλικών, στα Μεγάλα Πράσινα Σημεία (ΜΠΣ) γίνονται αποδεκτές οι παρακάτω κατηγορίες:

 1. Χαρτί
 2. Μέταλλα
 3. Πλαστικά
 4. Γυάλινες συσκευασίες
 5. Σύνθετες συσκευασίες
 6. Βρώσιμα Λίπη και Έλαια (ΒΛΕ)
 7. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 8. Ξύλινες συσκευασίες
 9. Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
 10. Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
 11. Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων
 12. Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών (ΑΜΣΟ)
 13. Ογκώδη απόβλητα (ΟΓΚ)

 

Στα Μικρά Πράσινα Σημεία (μΠΣ) γίνονται αποδεκτές όλες οι παραπάνω κατηγορίες εκτός της τελευταίας, ενώ στις Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ) γίνονται αποδεκτές μόνο οι επτά (7) πρώτες κατηγορίες.

Σχήμα 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Όπως συμπεραίνεται από την υπάρχουσα κατάσταση στον Δήμος μας (έχει αναλυθεί σε προηγούμενο άρθρο μου στον Paraktios,gr  6/09/19) η δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ακόμη και των ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ θεωρώ ότι πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει με συγκεκριμένο και εφικτό χρονοδιάγραμμα.

Αντίθετα (βλ παρακάτω) προτείνω την αξιοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων η οποία είναι, υπό προϋποθέσεις, πιο εύκολη (όχι απλή) και μπορεί να αξιοποιήσει και τον υπάρχοντα κλαδοτεμαχιστή ως μέρος του εξοπλισμού που απαιτείται

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ – ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟ Η ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κατηγορία Β

Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

12 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών

λιπασμάτων (εργασία R3): α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των

αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα, β) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα

15 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από

προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε

βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου,

μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)

Με τον νόμο, 4262 10 Μαΐου 2014 απλοποιούνται και εξορθολογίζονται οι διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. μειώνεται ο αριθμός των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά.

Θεσπίζονται υποχρεωτικοί περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από αρμόδιες υπηρεσίες και ιδιώτες επιθεωρητές με στόχο την πραγματική διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος

Καταργούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αδειοδοτήσεις (άδεια διάθεσης λυμάτων, άδειες διαχείρισης μη επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων, έγκριση επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση) και ενσωματώνονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής προμελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και καθίσταται πλέον η υποβολή της προαιρετική.

Προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου και ηλεκτρονική υποβολή της ΜΠΕ και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ

Δημιουργείται η Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου, που θα περιλαμβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία για το έργο.

Παράλληλα ισχύει η KΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) σε αυτήν όλα τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν καταταγεί σε δυο κατηγορίες: την Α (η οποία υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2) και την Β και σε 12 ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες. Στην υποκατηγορία Α1 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ στην υποκατηγορία Α2 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (όπως η παραγωγή εδαφοβελτιωτικών από καθαρά κλαδέματα)

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Β κατηγορίας δεν απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση ΜΠΕ, αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία τους.

Σημ (γίνονται ακόμη και σε περιοχές NATURA)

O Καθηγητής Ντίνος Χασάπης είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος για το πρόγραμμα του Εθν. και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών «Εναλλακτική Διαχείριση Οργανικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου 3B

Categories