live η συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού της 23/10 19

Ενημέρωση από Δήμαρχο Σαρωνικού Π Φιλίππου για σοβαρότατη εξέλιξη καθώς το Ελληνικό Δημόσιο αμφισβητεί πολλές ιδιοκτησίες αρκετών Δήμων. Στο επίκεντρο η Σαρωνίδα

Επανεφέρει και πάλι ο Π Φιλίππου, μέσω ενημέρωσης, το ζήτημα του κόστους αγοράς των λαμπτήρων LED καθώς όπως τόνισε στην προσφορά του έργου, η τιμή για όλους τους λαμπτήρες είναι  η ίδια ανεξαρτήτως ισχύος.

Αντίδραση Σωφρόνη για τον τρόπο που γίνεται από τον Δήμαρχο η ενημέρωση για να δημιουργήσει εντυπώσεις, σημειώνοντας πως η παράταξή του θα συμμετάσχει σε διερευνητική διαπαραταξίακη επιτροπή για όλες τις λεπτομέρειες του έργου.

Ακολουθούν ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.

Τσιγαρίδας: Να δημιουργηθεί διαπαραταξιακή για την διαχείριση απορριμμάτων στην οποία να συμμετάσχει και ο καθηγητής Ντίνος Χασάπης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα την 23η
Οκτωβρίου του έτους 2019, ηµέρα TETAΡΤΗ και ώρα 18:00 µε τα
ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή εκπροσώπων του ∆ήµου Σαρωνικού στη Γενική Συνέλευση της ΠΕ∆ Αττικής
(Π.Ε.∆.Α.)
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
2. Ενηµέρωση και λήψη απόφασης για την επικείµενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο
Πάνειον όρος.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
3. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 ∆ιοίκηση (εναρµόνιση µε την
τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης περί «Καθορισµού λειτουργίας των
σχολικών επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών» ΦΕΚ 3537/20-9-2019)
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
4. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 ∆ιοίκηση (εναρµόνιση µε την
τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης περί «Καθορισµού λειτουργίας των
σχολικών επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών» ΦΕΚ 3537/20-9-2019)
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
5. Λήψη απόφασης για τον ορισµό ∆.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
6. Λήψη απόφασης για τον ορισµό ∆.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
7. Τροποποίηση του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης των
Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η) ∆ήµου Σαρωνικού ως προς το
άρθρο 3 «Όργανα ∆ιοίκησης»
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»
8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής παραστατικών από την οικονοµική διαχείριση, λόγω
παραγραφής.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
9. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 1.250.000,00€ από χρηµατοδότηση του
συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος του Π∆Ε (µέσω του ΤΕΒΑ) για την πράξη
«Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που
υλοποιεί ο ∆ήµος Σαρωνικού (2η δόση επιχορήγησης)
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών
11. Λήψη απόφασης περί ανοίγµατος τραπεζικού λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης του
∆ήµου Σαρωνικού στην Τράπεζα της Ελλάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ. οικ.
2/54366/∆ΛΓΚ/01.07.2019 (ΦΕΚ 2680/01.07.2019 τεύχος B’) απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία
12. Τροποποίηση της αριθµ.142/2019 απόφασης ∆.Σ. περί « Αποδοχής και κατανοµής
χρηµατοδότησης ποσού 130.700,00€ (50% της συνολικής χρηµατοδότησης) από το
πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών µέσω του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
13. 5
η
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
14. Τακτοποίηση οφειλών του ∆ήµου Σαρωνικού προς την Α.Α.∆.Ε. για αποζηµίωση
αυθαίρετης χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας, σύµφωνα µε την 1423/2019 απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Εισηγητής: ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
15. Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
16. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
17. Λήψη απόφασης περί ορισµού αρµοδίου οργάνου για σφράγιση καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 80 του Ν. 3463/06(Κ∆Κ).
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
18. Αντικατάσταση µελών Επιτροπών Παρακολούθησης Προγραµµατικών Συµβάσεων µεταξύ
του ∆ήµου Σαρωνικού και της Περιφέρειας Αττικής.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
19. Ορισµός ∆ηµοτικών Συµβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
του ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
20. Λήψη απόφασης περί ορισµού προέδρου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για την
συγκρότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
Καλύβια 18 -10-2019
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories