Αιολικό Πάρκο 24,3 MW με 27 ανεμογεννήτριες προβλέπει η τροποποιημένη ΜΠΕ για το Πάνειο όρος.

Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με α.π.: Φ668-480-10 ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 24,30 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. στη θέση “ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ” στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής.

Καθώς το τελευταίο καυτό θέμα της επικαιρότητας στο Δήμο Σαρωνικού αποτελεί το έργο για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στο Πάνειο όρος που επηρρεάζει Λαυρεωτική και Σαρωνικό και καθώς μεγάλη φιλολογία έχει αναπτυχθεί περί της σχεδιαζόμενης ισχύος του Αιολικού Πάρκου, παραθέτουμε την τροποποιημένη έγκριση Μελέτης από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με ημερομηνία 30/1/19, που αποτελεί την τροποποίηση της πρώτης ΜΠΕ της 9/11/2010.

Το ζήτημα απασχόλησε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής καθώς και τη Δημοτική Αρχή Σαρωνικού με ενημέρωση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο αυριανό κατεπείγον όμως  Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού  με δύο θέματα διαδικαστικής μορφής, δεν βλέπουμε να υπάρχει σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη σχετικά με το αιολικό πάρκο, θεωρούμε όμως ότι το ζήτημα θα επανέλθει  ως ενημέρωση αύριο η σε επόμενη συνεδρίαση για λήψη αποφάσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-01-2019
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 65373/3900/18
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σχετ: 30941/1908/18, 42555/2563/18
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 51177/3078/18, 48902/2899/18
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 78472/4638/18
Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 239
Ταχ. Κωδ. : 15451 Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες : Ολγα Τσιακίρη
Τηλέφωνο : 2103725757
Fax : 2103725770
e-mail : o.tsiakiri@attica.gr
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με α.π.: Φ668/480/10 ΑΕΠΟ για την
εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 24,30 MW, καθώς και των
συνοδών έργων αυτού, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
στη θέση “ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ” στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού,
Περιφέρειας Αττικής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε.
και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ 91Α/25-04-02).
2) Το Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3) Το Ν. 3468/06 (ΦΕΚ 129/Α/27-06-2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις».
4) Το Ν. 3851/10 (ΦΕΚ 85/Α/2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ».
5) O Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ87/Α/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α
του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) “Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και της διατάξεις”, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
2
24 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις”
7) Την υπ’ αριθ. 15869/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-
05-2017), με την οποία ο κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
8) Την υπ’ αριθ. Οικ. 47601/17682/2017 (ΦΕΚ 2056/Β/14-06-2017) Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
9) Την KYA 49828/3-12-08 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-08) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
10) Την υπ΄αρίθμ Υ.Α. οικ.37674/10-8-2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής
απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011
(ΦΕΚ Α209/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11) Την υπ΄αρίθμ 15277/2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση της Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από
τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για τα έργα και δραστηριότητες
κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αρίθμ.1958/2012 (ΦΕΚ21/Β/13.12.2012),
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.401414/2011» υπουργική απόφαση.
12) Τη με α.π.: 144568/4102/2-8-16 «Αποδοχή της υπ΄αρίθ. 125/2016 Γνωμοδοτήσεως του Γ’
Τμήματος Ν.Σ.Κ.».
13) Tη με α.π.: οικ 167563/ΕΥΠΕ Απόφαση του ΥΠΕΚΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των
άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13
αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις
διαδικασίες αυτές θέματος» (ΦΕΚ964/Β/2013) .
14) Tην υπ΄αρίθμ οικ. 1649/45 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου
κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής υπ΄αρίθμ 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19
παράγραφος 9 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
(ΦΕΚ 45/Β/14).
15) Τη με α.π.: οικ.174404/13-8-14 Εγκύκλιο «Διευκρινίσεις σχετικά με τη γνωμοδότηση φορέων
κατά τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων έργων ή δραστηριοτήτων των υποκατηγοριών Α1 και Α2.».
16) Τη με α.π.: Φ668/480/19-11-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την
εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 22,95 MW, καθώς και των συνοδών
έργων αυτού, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. στη θέση “ΠΑΝΕΙΟ
ΟΡΟΣ” στους Δήμους Κερατέας και Καλυβίων Θορικού, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, Νομού
Αττικής (ΑΔΑ: 4Ι0ΟΕ5-93).
17) Τη με α.π.: 20.01.01.5359/16-4-2018 αίτηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. με την οποία υπέβαλε
φάκελο Αίτησης Τροποποίησης της με α.π.: Φ668/480/10 ΑΕΠΟ (16ο
σχετ.).
18) Τη Βεβαίωση της ΡΑΕ με κωδικό 0-61206 «Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ΄αρίθμ.
πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.298/3319π.ε./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ.
Μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-00502), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αρίθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ
Δ6/Φ17.298/17653/01.12.2008 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ΄αρίθμ
πρωτ. Ο-51261/25.05.2012 και Ο-56536/14.11.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της
3
εταιρείας «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 του
ν.3468/2006, όπως ισχύει».
19) Το με α.π.:30941/1908/15-5-18 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Α.Δ.Α. με το οποίο ζητούνται
συμπληρωματικά στοιχεία.
20) Τη με α.π.: CORD-000059/21-8-18 αίτηση του ενδιαφερόμενου με την οποία υπέβαλε
συμπληρωματικά στοιχεία σε απάντηση του 17ο
σχετ. εγγράφου.
21) Το με α.π.: 42555/2563/30-5-18 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Α.Δ.Α. με το οποίο
διαβιβάστηκε ο φάκελος της Τροποποίησης της εν θέματι ΑΕΠΟ για δημοσιοποίηση και
γνωμοδοτήσεις.
22) Το με α.π.:οικ.114520/12-6-18 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με θέμα «Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση κοινού».
23) Το φύλλο της 13ης Ιουνίου 2018 της εφημερίδας «Ηχώ Δημοπρασιών» στο οποίο
δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση του εν θέματι έργου για ενημέρωση του κοινού.
24) Το με α.π.:οικ.170340/6-9-18 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της
Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Διαβίβαση απόψεων».
25) Τη με α.π.:63823/1752/26-7-18 θετική Γνωμοδότηση με όρους της Δ/νσης Συντονισμού &
Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Α. , η οποία επέχει και θέση έγκρισης επέμβασης σύμφωνα με τη 12η
σχετική Γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση – συμπλήρωση της με α.π.: Φ668/480/10 Απόφασης (16η
σχετ.) ως εξής:
1. Η παράγραφος Α. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Α. Την Έγκριση των κάτωθι Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών η εφαρμογή των οποίων
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της εγκατάστασης και λειτουργίας του
έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 24,30 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. στη θέση “ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ” στους Δήμους Λαυρεωτικής και
Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής».
2. Η παράγραφος α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου συνολικής εγκατεστημένης
ηλεκτρικής ισχύος 24,30MW καθώς και των συνοδών έργων αυτού, η ακριβής θέση του οποίου
αποτυπώνεται στη γενική οριζοντιογραφία έργου κλίμακας 1: 5.000 (αριθμ. σχεδ: ΣΧ. 11.3, Απρίλιος
2018) την παρούσα απόφαση.
Οι συντεταγμένες του γηπέδου εγκατάστασης του Αιολικού πάρκου είναι :
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Π ΠΑΝΕΙΟ
ΟΡΟΣ (ΕΓΣΑ ’87)
Α/Α Χ Ψ
Κ1 494354 4184512
Κ2 494697 4184315
οΚ3 495087 4184096
Κ4 495311 4183992
4
Κ5 495565 4183765
Κ6 495710 4183694
Κ7 495817 4183576
Κ8 495833 4183246
Κ9 496462 4183057
Κ10 496627 4182586
Κ11 496633 4182570
Κ12 496565 4182518
Κ13 496463 4182527
Κ14 496145 4182550
Κ15 495946 4182620
Κ16 495990 4182970
Κ17 495964 4182998
Κ18 495755 4183061
Κ19 495490 4183216
Κ20 495331 4183595
Κ21 495264 4183753
Κ22 495193 4183825
Κ23 494985 4183922
Κ24 494849 4183999
Κ25 494680 4183968
Κ26 494551 4183979
Κ27 494353 4184199
Κ28 494262 4184292
Κ29 494189 4184352
Το Αιολικό Πάρκο (Α/Π) θα αποτελείται από 27 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) των 900 kW η καθεμία, οι
θέσεις των οποίων αποτυπώνονται στη γενική οριζοντιογραφία έργου κλίμακας 1:5.000 (αριθμ. σχεδ:
ΣΧ. 11.3, Απρίλιος 2018) που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. Κάθε Α/Γ θα συνδεθεί στο δίκτυο
Μέση Τάσης (Μ.Τ) του Α/Π μέσω υπόγειου ηλεκτρικού δικτύου Μ.Τ που θα καταλήγει στον ΥΣ ΜΤ ο
οποίος θα βρίσκεται στο Κτήριο Ελέγχου. Η ηλεκτρική διασύνδεση του Α/Π με το δίκτυο της ΔΕΗ θα
πραγματοποιηθεί μέσω υπόγειου δικτύου Μ.Τ που θα ξεκινάει από το Κτήριο Ελέγχου του έργου (Υ/Σ
Μ.Τ) και θα εγχυθεί σε νέο υποσταθμό (Υ/Σ 150/20 kV) που θα κατασκευαστεί σε κατάλληλο
οικόπεδο στη ζώνη όδευσης είτε της Γ.Μ. 150 kV ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΛΑΥΡΙΟ, είτε στης Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ/ΒΑΡΗ- ΛΑΥΡΙΟ.
Στο γήπεδο της εγκατάστασης θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις οι οποίες αφορούν κυρίως σε:
 Βελτίωση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης μήκους περίπου 6km που βρίσκεται εκτός
κατοικημένης περιοχής και ξεκινά νοτίως του οικισμού της Κερατέας και οδηγεί έως τις παλαιές
βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, στη κορυφή του βουνού στο γήπεδο του Α/Π όπως
απεικονίζεται στα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την
διόρθωση των φθορών του οδοστρώματος, και την ενίσχυσή του, ενώ θα απαιτηθεί
διαπλάτυνση τριών ελιγμών της οδού (Ε1,Ε2 και Ε3) της τάξης των 2 – 3 μέτρων πλάτος ανά
ελιγμό.
Διάνοιξη εσωτερικής οδοποιίας συνολικού μήκους περίπου 5 Km ώστε να εξυπηρετείται η
πρόσβαση στο ταμπάνι της κάθε Α/Γ όπως απεικονίζεται στη γενική οριζοντιογραφία έργου
κλίμακας 1:5000 (αριθμ. σχεδ: ΣΧ. 11.3, Απρίλιος 2018) που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
5
Το πλάτος καταστρώματος των οδών αυτών θα είναι 5,0m, θα είναι χωμάτινοι και θα
επιστρωθούν με κατάλληλο θραυστό υλικό μετά το πέρας των εργασιών. Επιπλέον θα
κατασκευαστούν τα απαραίτητα αποχετευτικά έργα , ενώ θα διανοιχθούν οι αναγκαίες τάφροι
ώστε να διασφαλιστεί η σωστή υδραυλική λειτουργία των οδών. Τέλος όπου απαιτείται θα
πραγματοποιηθεί η κατασκευή αγωγού ομβρίων.
 Κατασκευή οικίσκου που θα αποτελεί το κέντρο ελέγχου (μονώροφο κτίριο με υπόγειο, 130 m
2
)

του αιολικού πάρκου.
 Εκσκαφές για την κατασκευή θεμελίων των 27 Α/Γ.
 Διαμόρφωση 27 πλατωμάτων, 2 στρεμμάτων έκαστο, με εκχέρσωση, προκειμένου να
συναρμολογηθούν και να ανεγερθούν οι Α/Γ στην τελική τους θέση. Μετά την εγκατάσταση και
λειτουργία των Α/Γ θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκατάσταση των πλατωμάτων.
 Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων διέλευσης καλωδίων επί των ζωνών κατάληψης των οδών,
εντός των πλατειών ανέγερσης των Α/Γ και στο χώρο επέμβασης του κτιρίου ελέγχου.
 Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων διέλευσης αγωγών ή ταινιών γείωσης επί των νέων οδών,
και των πλατειών ανέγερσης των Α/Γ.
3. Συμπληρώνεται η παράγραφος δ2) ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ με 17Ο
όρο ως εξής:
17.Να ακολουθηθούν οι διαδικασίες από το φορέα του έργου για την έκδοση πράξης
πληροφοριακού χαρακτήρα της παρ. 6α
του αρ.45 του 998/79 από το Δασαρχείο Λαυρίου.
Να τηρηθούν οι όροι που ορίζονται με το με α.π.:1250/50596/27-6-18 έγγραφο του Δασαρχείου
Λαυρίου.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της (16ης) σχετικής Απόφασης. Κατά τα λοιπά
εξακολουθεί να ισχύει η 16η
σχετική απόφαση, από την ορθή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων
της οποίας, δεσμεύεται η εταιρεία και με την προϋπόθεση ότι δε θα επέλθει μεταβολή των
δεδομένων της ΜΠΕ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η απόφαση.
Η δημοσίευση της απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στο Διαύγεια και στον ειδικό
δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012).
Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άρθρο 8 του Ν.
3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α),
εντός (30) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της.
Συνημμένα:
Φάκελος Τροποποίησης της ΜΠΕ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΚΑ

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 7Ζ5ΠΟΡ1Κ-ΩΥΚ

Categories