Αύριο Τετάρτη 30/10. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

( Ο λόγος του κατεπείγοντος είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για χρηματοδότηση του έργου «Ανακατασκευή και αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Μαρτίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού», στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, είναι 31-10-2019 )
Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 30η Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή και αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Μαρτίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

2. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Ανακατασκευή και αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Μαρτίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. πρόσκληση V στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή / και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»(ΑΔΑ : ΨΚ27465ΧΘ7-Η7Θ) και αποδοχή των όρων χρηματοδότησης.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Καλύβια 29 -10-2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories