Μαρία Γκίνη και Χρήστος Γκίνης στο “τιμόνι” της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Αβαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού

Με την 211/23.10.19 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ώρισε 15/μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού» σύμφωνα με τις προτάσεις του Δημάρχου, των λοιπών παρατάξεων, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Δήμου Σαρωνικού

Πρόεδρος του Δ.Σ. η κ. Γκίνη Μαρία
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Γκίνης Χρήστος

Προηγουμένως είχε κατά πλειοψηφία τροποποιήσει τη συστατική πράξη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού ως προς το “άρθρο 3 Διοίκηση” το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
3. Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη , ως εξής:

– Επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους,

– Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

– Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
– Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων

– Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης

– Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.».
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στο ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής.

Το video ξεκινάει με την εκφώνηση του σχετικού θέματος

Categories