Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σαρωνικού

Δημοσιεύθηκαν, σήμερα 6/11/19, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σαρωνικού, βάσει της υπ αρ  221/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 23/10/19.

Α. Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Σαρωνικού ορίζεται η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα ΡΑΠΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ .
Β. Η σύνθεση των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Σαρωνικού ορίζεται ως ακολούθως:

Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.Κ..
Η διατύπωση γνώµης από τη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τη διεξαγωγή δηµοτικού δηµοψηφίσµατος.
στ) ∆ιατυπώνει απλή γνώµη επί του προσχεδίου του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης και τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3) µήνες για άλλα θέµατα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συµµετέχουν στην επιτροπή σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’ έως θ’ της παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δηµότες που συµµετέχουν στην επιτροπή.  Η γραµµατειακή υποστήριξη της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήµου και τηρούνται πρακτικά. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώµη της µετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώµες που διατυπώνονται.

Η πρόσκληση και η ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήµου και, µε µέριµνα του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου, δηµοσιοποιούνται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δηµόσιες και η επιτροπή µπορεί µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόµενων, κατά την παράγραφο 1, ως µελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.

Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δηµοτικό συµβούλιο εντός ενός (1) µήνα από τη λήψη τους.

 

Categories