Οι άμισθες επιτροπές Αθλητισμού και Υγείας του Δήμου Σαρωνικού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Αριστόδικος του Δήμου Σαρωνικού, με την υπ. Αριθμ. 35/2019 απόφασή του, συγκρότησε άμισθες επιτροπές – ομάδες εργασίας και προώθησης συγκεκριμένων
τομέων του Νομικού Προσώπου (Επιτροπή Αθλητισμού – Επιτροπή Υγείας) και όρισε τα μέλη αυτών ως παρακάτω:

Άμισθη Επιτροπή Αθλητισμού
1 ΘΩΜΑ ΕΛΕΝΗ
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΤΣΕΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Άμισθη Επιτροπή Υγείας
1 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
4 ΚΡΑΝΙΑ ΕΥΗ

Συντονιστής των δύο παραπάνω επιτροπών ορίζεται ο κος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Categories