Συγκρότηση Οµάδας εργασίας για την παραλαβή των αποξηλωθέντων φωτιστικών του έργου ενεργειακής αναβάθμισης (led)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 823
Ο ∆ήµαρχος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περιπτ. δ’ και θ’ του αρθρ. 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ήµαρχος είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου και συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου.
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δηµοτικού προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι η οµάδα εργασίας θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζηµίωση
3. Το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της άµεσης αντικατάστασης των φωτιστικών σωµάτων στο
δίκτυο ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου µας υπάρχει ανάγκη για την παραλαβή και καταµέτρηση αυτών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Συγκροτεί οµάδα εργασίας για την παραλαβή των αποξηλωθέντων φωτιστικών του έργου «Ενεργειακή αναβάθµιση-αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων
Χώρων και εφαρµογές Smart Cities µε εξοικονόµηση ενέργειας», αποτελούµενη από τους υπαλλήλους του ∆ήµου κ.κ.:
1. Ξυπτεράς ∆ηµήτριος
2. Τζιώτης ∆ηµήτριος
3. Σεβδαλής Μάριος
Έργο της εν λόγω οµάδας εργασίας, στα πλαίσια του έργου «Ενεργειακή αναβάθµισηαυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities µε εξοικονόµηση ενέργειας» είναι, η καθηµερινή παραλαβή των αποξηλωµένων φωτιστικών σωµάτων η καταµέτρηση τους και η πιστοποίηση της ισχύος των φωτιστικών σωµάτων, η οδός από την οποία αποξηλώθηκαν καθώς και το «πίλαρ» από το οποίο τροφοδοτούνται.
H οµάδα εργασίας θα συνυπογράφει το αποδεικτικό παράδοσης µε τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω και θα παραδίδει άµεσα τα συγκεκριµένα πρωτόκολλα στην αρµόδια Επιτροπή.

Categories