Σύσταση Οµάδας Εργασίας για την πλήρη εφαρµογή των δράσεων της «έξυπνης πόλης- Smart Cities» στον ∆ήµο Σαρωνικού

Σύσταση Οµάδας Εργασίας για τις Υπηρεσίες εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την πλήρη εφαρµογή των δράσεων της «έξυπνης πόλης- Smart Cities» στον ∆ήµο Σαρωνικού με την υπ αρ 955/2.12.19 απόφαση του Δημάρχου Πέτρου Φιλίππου.

Σκοπός της Οµάδας Εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρµογών και δράσεων µε την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε να µπορούν οι δηµότες να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις που αφορούν την βελτίωση της αλληλεπίδρασης ∆ήµου και δηµοτών, διαµορφώνοντας παράλληλα ένα ελκυστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις, επισκέπτες και φορείς.

Τα μέλη της Ομάδας εργασίας είναι:

1. Κυριακόπουλος Ιωάννης, Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και Τουρισµού
2. Ράπτη ∆ήµητρα, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
3. Παπαχρήστου ∆ηµήτριος, Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος σε θέµατα ΤΠΕ
4. Φλωρίδης Βασίλειος, Σύµβουλος Κοινότητας Καλυβίων υπεύθυνος σε θέµατα Καινοτοµίας
5. Χατζηκωστή Ελένη, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Επιχ.ΣχεδιασµούΤΠΕ&Ανάπτυξης

6. Κλάπας Μιλτιάδης, Γενικός Γραµµατέας

Categories